تنظیم لوایح حقوقی

ممکن است شخصی به هر دلیل امکان گرفتن وکیل دادگستری در محاکم قضایی را نداشته باشد . با توجه به اینکه یکی از مهمترین و تأثیرگذار ترین مسائل در روند رسیدگی به پرونده های قضایی ، تنظیم لوایح حقوقی مستند و مستدل در انتقال موضوعات می باشد و عدم تنظیم صحیح لوایح می تواند ضرر جبران ناپذیری را به طرفین دعوا وارد نماید .

گروه وکلای راهیان عدالت در کنار سایر خدمات خود اقدام به تنظیم لوایح اعم از کیفری یا حقوقی و ….. می نماید .

لذا اشخاص در صورتی هم که توانایی اخذ وکیل را ندارند می توانند از مشاوره و تنظیم لوایح توسط کارشناسان حقوقی و خبره استفاده نمایند .

گروه وکلای راهیان عدالت در کنار سایر خدمات خود اقدام به تنظیم انواع لوایح اعم از حقوقی یا کیفری برای متقاضیان می نماید .

مشاوره سریع حقوقی و وام