قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران

فصل اول – مقررات عمومی
ماده 1 – دادگاه های نظامی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی اشخاص زیر که در این قانون به اختصار نظامی خوانده می شوند رسیدگی می کند.
1 – کلیه پرسنل ارتش جمهوری اسلامی ایران . و سازمانهای وابسته .
2 – کلیه پرسنل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سازمانهای وابسته و اعضای بسیج مستضعفین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی .
3 – کلیه پرسنل وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمانهای وابسته .
4 – کلیه پرسنل وظیفه از تاریخ شروع خدمت تا پایان آن .
5 – کلیه پرسنل مشمول قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب 27/4/1369.
6 – محصلان مراکز آموزشی نظامی و انتظامی در داخل و خارج از کشور.
7 – کلیه کسانی که به طور موقت در خدمت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران می باشند اعم از ایرانی و غیر ایرانی در مدت مزبور.
تبصره 1 – جرائم نظامی و انتظامی پرسنل مذکور که در سازمانهای دیگر خدمت می کنند در دادگاه های نظامی رسیدگی می شود.
تبصره 2 – رهایی از خدمت مانع رسیدگی به جرائم زمان اشتغال نمی شود.
ماده 2 – در مواردی که مجازات جرمی در این قانون ذکر نشده باشد، دادگاه طبق قوانین عمومی تعیین کیفر خواهد نمود.
ماده 3 – دادگاه های نظامی می توانند مجازات حبس را با توجه به مراتب جرم ، امکانات خاطی و کیفیات مخففه یا سایر اوضاع و احوال به مجازات تعزیری دیگری به شرح زیر تبدیل نمایند.
در مورد پرسنل وظیفه مجازات حبس کمتر از یک سال به شلاق تا (74) ضربه یا جزای نقدی از بیست هزار تا دویست هزار ریال و حبسهای بیشتر از یک سال به تبعید در حال خدمت یا اضافه خدمت حداکثر تا یک سال یا جزای نقدی از دویست هزار الی یک میلیون ریال .
در مورد پرسنل کادر حبس های کمتر از یک سال به شلاق تا (74) ضربه یا جزای نقدی از سی هزار تا سیصد هزار ریال یا انفصال از خدمت به طور موقت حداکثر به مدت یک سال یا اقامت اجباری یا منع اقامت در نقطه یا نقاط معین یا انتقال به منطقه معین حداکثر به مدت (6) ماه یا کسر حقوق به میزان یک سوم
حداکثر به مدت (6) ماه و یا تنزیل درجه یا محرومیت از ترفیع حداکثر تا یک سال حبس با خدمت حداکثر تا یک سال و در مورد حبس های یک سال تا دو سال به جزای نقدی از دویست هزار تا دو میلیون ریال انفصال موقت یا انتظار خدمت حداکثر به مدت یک سال ، اقامت اجباری یا منع اقامت در نقطه یا نقاط معین حداکثر به مدت دو سال ، محرومیت از ترفیع حداکثر به مدت دو سال ، تنزیل یک یا دو درجه یا محرومیت از تصدی بعضی از مشاغل و مسئولیتها حداکثر به مدت ده سال .
ماده 4 – پرسنل کادر نظامی که به موجب احکام قطعی دادگاه ها به مجازات های زیر محکوم شوند از خدمت در نیروهای مسلح اخراج خواهند شد.
1 – محکومیت یا محکومیتهای (در صورت تعدد) به حبس غیر تعلیقی زائد بر دو سال .
2 – محکومیت به حدود.
3 – محکومیت به سبب ارتکاب جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور.
4 – محکومیت به سبب ارتکاب جرائم عمدی مستوجب قصاص نفس یا عضو.
تبصره – در صورت وجود شرایط خاص خدمتی و عدم مصلحت اخراج ، با تقاضای فرمانده مربوط ، دادگاه می تواند با ذکر دلایل و تصریح در متن حکم از اجرای اثر تبعی حکم جلوگیری نماید.
ماده 5 – دادگاه نظامی می تواند حسب مورد در محکومیتهای تعزیری به عنوان تتمیم مجازات متهم را به مجازاتهای زیر محکوم نماید.
الف – در مورد پرسنل وظیفه .
1 – توقف کارت پایان خدمت تا یک سال .
2 – اضافه خدمت تا 6 ماه .
ب – در مورد سایر پرسنل
1 – انفصال موقت از خدمت در نیروهای مسلح یا مشاغل دولتی حداکثر به مدت شش ماه .
2 – اقامت اجباری یا منع اقامت در نقطه یا نقاط معین از سه ماه تا سه سال .
3 – کسر حقوق به میزان یک سوم حداکثر به مدت 6 ماه .
4 – محکومیت از ترفیع حداکثر تا دو سال .
5 – تنزیل یک درجه .
6 – محرومیت از تصدی بعضی از مسئولیتهای نظامی و انتظامی حداکثر به مدت (5) سال .
تبصره – عفو مجازات محکومین شامل آثار تبعی آن نمی گردد مگر این که تصریح شده باشد.
ماده 6 – افسران و درجه داران وظیفه ای که به یکی از مجازاتهای مستلزم اخراج محکوم شوند بقیه مراحل خدمتی را پس از اجرای مجازات مثل سرباز عادی انجام خواهند داد.
ماده 7 – حداکثر محکومیت به انفصال موقت در مورد پرسنل نیروهای مسلح یک سال است و محکومین به این مجازات از مزایای بدون کاری موضوع مواد 99 و 148 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران استفاده خواهند کرد.
فصل دوم – جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی
ماده 8 – هر نظامی که به منظور براندازی نظام جمهوری اسلامی جمعیتی تشکیل دهد یا اداره نماید یا در چنین جمعیتی شرکت یا معاونت موثر داشته باشد، محارب محسوب می شود.
تبصره 1 – در صورتی که اداره کننده و تشکیل دهنده جمعیت یا اکثر اعضا از پرسنل نیروهای مسلح باشند به جرائم همه اعضا در محاکم نظامی رسیدگی خواهد شد.
تبصره 2 – منظور از جمعیت مذکور در این ماده همکاری سه نفر یا بیشتر است .
ماده 9 – هر نظامی که به نحوی از انحا برای جدا کردن قسمتی از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران یا برای لطمه وارد کردن به تمامیت یا استقلال کشور ایران اقدام نماید محارب محسوب می شود.
ماده 10 – هر یک از اشخاص مذکور در مواد 8 و 9 قبل از کشف توطئه و دستگیری توبه نماید و خود را به ماموران معرفی کند و اطلاعات خود را در اختیار بگذارد به نحوی که توبه وی نزد قاضی محرز شود حد محاربه از او ساقط می گردد.
ماده 11 – نظامیانی که مرتکب جرائم زیر شوند در صورتی که ارتکاب جرم آنان به منظور براندازی نظام و همکاری با دشمن باشد، با علم به تاثیر آن در براندازی حکم محاربند و در غیر این صورت به (5) تا (15) سال حبس تعزیری محکوم می شوند.
1 – هر نظامی که افراد تحت فرماندهی خود یا پایگاه یا محلی که حفاظت آن به عهده او سپرده شده است یا تاسیسات و تجهیزات و ساز و برگ نظامی یا نقشه ها و اسناد و اسرار نظامی و نظائر آن ها را به دشمن تسلیم یا افشا نماید.
2 – هر نظامی که برای انجام مقاصد دشمن با او تبانی کند.
3 – هر نظامی که با سو نیت و عمدا تاسیسات ، ساختمانها، استحکامات نظامی کشتی یا هواپیما یا امثال آنها یا انبارها، راه ها، وسایل ارتباطی و مخابراتی یا مراکز محتوی اسناد و دفاتر یا اسناد طبقه بندی شده مورد استفاده نیروهای مسلح یا وسایل دفاعیه یا تمام یا قسمتی از ملزومات جنگی ، اسلحه یا مهمات را آتش بزند یا تخریب کند یا وادار به انجام آن نماید.
4 – هر نظامی که در مقابل دشمن داخلی خارجی ، نظامیان یا اشخاصی را که به نحوی در خدمت نیروهای مسلح هستند اجبار یا تحریک به فرار یا تسلیم یا عصیان نماید یا به هر صورت دیگر موجبات اجبار یا تحریک دیگران را فراهم سازد.
5 – هر نظامی که علیه جمهوری اسلامی ایران اقدام مسلحانه نماید.
6 – هر نظامی که برای دولتی که علیه ایران در حال جنگ است یا برای گروه ها یا دستجات محارب و مفسد جمع آوری نیرو یا کمک نماید یا سایر افراد را به الحاق به دشمنان یا محاربین و مفسدین اغوا و تشویق کند یا عملا وسایل الحاق آنان را فراهم آورد.
ماده 12 – اشخاص زیر جاسوس شناخته شده و به مجازات مقرر ذیل محکوم می شوند:
1 – هر نظامی که اسناد یا اطلاعات یا اشیا دارای ارزش اطلاعاتی را تحصیل کند و در اختیار دشمن قرار دهد و اقدام او برای عملیات نظامی یا نسبت به امنیت تاسیسات ، استحکامات ، پایگاه ها، کارخانجات انبارهای دایمی یا موقتی تسلیحاتی ، توقفگاه های موقت ، ساختمان های نظامی ، کشتیها یا هواپیماها یا وسایل نقلیه زمینی نظامی یا امنیت تاسیسات دفاعی کشور مضر باشد به مجازات محارب محکوم خواهد شد.
2 – هر نظامی که اسناد یا اطلاعاتی برای دشمن تحصیل کند و به هر دلیل موفق به تسلیم آن به دشمن نشود به حبس از سه تا پانزده سال محکوم می گردد.
3 – هر نظامی که اسرار نظامی یا سیاسی یا اقتصادی یا صنعتی یا کلیدهای رمز را به دشمنان داخلی یا خارجی تسلیم نماید یا آنان را از مفاد آن آگاه سازد، به مجازات محارب محکوم خواهد شد.
4 – هر نظامی که برای به دست آوردن اسناد یا اطلاعاتی به نفع دشمن به محل نگهداری اسناد یا اطلاعات داخل شود چنانچه به موجب قوانین دیگر مستوجب مجازات شدیدتری نباشد به حبس از دو تا ده سال محکوم می گردد.
5 – هر بیگانه ای که برای کسب اطلاعات به نفع دشمن به پایگاه ها، کارخانجات ، انبارهای تسلیحاتی اردوگاه های نظامی یگانهای نیروهای مسلح ، توقفگاه های موقتی نظامی ، ساختمانهای دفاعی نظامی یا وسایط نقلیه زمینی ، هوایی ، دریایی یا در محلهای نگهداری اسناد یا اطلاعات داخل شود به اعدام و
در غیر این صورت به دو تا ده سال حبس محکوم می گردد.
تبصره – هر گونه همکاری و معاونت با عناصر جاسوس ، مانند مخفی نمودن و پناه دادن ، جرم محسوب و چنانچه عمل مرتکب موجب افساد و اخلال در نظام و یا شکست جبهه اسلام گردد در حکم محارب و در غیر این صورت به یک تا پنج سال حبس محکوم می گردد.
ماده 13 – هر نظامی که اسناد یا تصمیمات طبقه بندی شده را در اختیار کسانی که صلاحیت اطلاع نسبت به آن را ندارند، قرار دهد یا به هر نحو آنان را از مفاد آن مطلع سازد به ترتیب ذیل محکوم می شود:
1 – هر گاه سند یا مذاکرات یا تصمیمات عنوان به کلی سری داشته باشد به حبس از سه تا پانزده سال .
2 – هر گاه سند یا مذاکرات یا تصمیمات عنوان سری داشته باشد به حبس از دو تا ده سال .
3 – هر گاه سند یا مذاکرات یا تصمیمات عنوان خیلی محرمانه داشته باشد از سه ماه تا یک سال .
تبصره 1 – هر گاه سند یا مذاکرات یا تصمیمات عنوان محرمانه داشته باشد از طرف فرمانده یا رییس مربوط تنبیه انضباطی خواهد شد.
تبصره 2 – هر گاه اعمال فوق به موجب قوانین دیگر مستلزم مجازات
شدیدتری باشد مرتکب به مجازات شدیدتر محکوم خواهد شد.
تبصره 3 – هر کس از اسناد یا مذاکرات یا تصمیمات مذکور مطلع گردد و با علم به ممنوعیت افشا آن را به هر نحو افشا نماید به ترتیب مقرر در این ماده محکوم می شود.
تبصره 4 – طبقه بندی و تغییر طبقه بندی اسناد و مذاکرات و تصمیمات و طرز نگهداری اسناد طبقه بندی شده به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد سازمان حفاظت اطلاعات مربوط به تصویب وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح یا وزیر کشور حسب مورد خواهد رسید.
ماده 14 – هر نظامی که بر اثر بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی موجب افشا یا فقدان اسناد مذکور در ماده (13) بشود با توجه به طبقه بندی اسناد افشا شده ، به ترتیب ذیل محکوم می شود.
1 – هر گاه سند یا مذاکرات عنوان به کلی سری داشته باشد به حبس از سه ماه تا یک سال .
2 – هر گاه سند یا مذاکرات عنوان سری داشته باشد به حبس از دو ماه تا شش ماه .
3 – هر گاه سند یا مذاکرات عنوان خیلی محرمانه داشته باشد به حبس از یک ماه تا سه ماه .
فصل سوم – جرائم بر خلاف تکالیف نظامی
ماده 15 – هر گاه تخلف و سرپیچی از تکالیف نظامی سبب تسلط دشمن بر اراضی یا مواضع یا افراد خودی شود جرم محسوب و مرتکب در حکم محارب است .
ماده 16 – هر فرمانده یا مسئول نظامی بدون استفاده از تمام وسایل دفاعیه که در اختیار او بوده است از انجام اقداماتی که وظیفه و شرافت نظامی او ایجاب می کرده خودداری نماید و آن چه را که حفاظت یا دفاع از آن به او سپرده شده است (از قبیل تاسیسات ، استحکامات ، سربازخانه ، کارخانجات ، انبار و مخازن اسلحه و مهمات یا آذوقه یا سوخت یا ملزومات نظامی ، هواپیما، کشتی و شهر) به نحوی از انحا به دشمن تسلیم نماید، در حکم محارب است .
ماده 17 – فرمانده هر قسمت نظامی که با دشمن قرارداد تسلیم منعقد نماید حسب مورد به یکی از دو مجازات زیر محکوم می شود.
1 – هر گاه تصمیم متخذه موجب خلع سلاح عده تحت فرماندهی یا اسارت نیروها یا تسلیم آن چه که دفاع و حفاظتش به عهده او است بشود در حکم محارب است .
2 – در سایر مواردی که محارب محسوب نمی شود به حبس از پنج تا پانزده سال .
ماده 18 – نظامیان زیر که حداقل تعداد آنان بیش از دو نفر باشد شورش کننده محسوب و به ترتیب ذیل محکوم می شوند.
1 – نظامیان مسلحی که با تبانی قبلی یا به صورت دسته جمعی از اطاعت از فرماندهان یا روسای خود سرپیچی نمایند چنانچه از مصادیق محارب نباشند هر یک به حبس از سه تا پانزده سال .
2 – نظامیانی که در ارتباط با خدمت با تبانی قبلی و با سلاح گرم یا سرد به جان یا مال یا ناموس مردم یا اموال عمومی تعدی یا تجاوز نمایند
چنانچه محارب محسوب نشوند به حبس از سه تا پانزده سال .
3 – چنانچه مرتکبین جرائم فوق غیر مسلح باشند اگر عمل آنان مشمول مجازات شدیدتری نباشد به حبس از یک تا پنج سال .
تبصره – هرگاه یک نفر از مرتکبین جرایم فوق در یک اقدام گروهی مسلح باشند کلیه افراد به مجازات بندهای یک و دو محکوم خواهند شد.
ماده 19 – هر یک از فرماندهان یا مسئولین نظامی که بدون امر یا اجازه یا بدون این که به اقدام متقابل وادار شده باشد، علیه نیروهای نظامی یا اتباع دولتی که با ایران در حال جنگ نباشد، مسلحانه حمله یا عده ای را وادار به حمله نماید یا با نیروی تحت فرماندهی خود در اراضی دولتی که با ایران در حال جنگ نباشد مرتکب عملیات خصمانه شود، هر گاه اقدامات فوق موجب اخلال در امنیت داخلی یا خارجی کشور گردد، در حکم محارب است و در غیر این صورت به حبس از سه تا پانزده سال محکوم می شود.
ماده 20 – هر یک از فرماندهان یا مسئولین نظمی که پس از دریافت دستور توقف عملیات جنگی ، عملیات را ادامه دهد در صورتی که عمل وی موجب افساد و اخلال در نظام و یا شکست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب محکوم و در غیر این صورت به یک تا ده سال حبس محکوم می شود.
ماده 21 – هر نظامی که بدون امر یا مجوز قانونی ، فرماندهی قسمتی را به عهده گیرد و یا بر خلاف امر مافوق فرماندهی قسمتی را ادامه دهد به حبس از دو ماه تا 10 سال محکوم و چنانچه مرتکب جرائم دیگری گردد به مجازاتهای آن جرائم نیز محکوم خواهد شد.
ماده 22 – هر نظامی که اوامر فرماندهان یا روسای مربوط را لغو نماید به ترتیب زیر محکوم می شود.
1 – هر گاه از امر حرکت به طرف دشمن یا محاربین و مفسدین امتناع ورزد و مخالف مقررات عمل نماید در صورتی که حاکی از همکاری با دشمن باشد و یا موجب افساد و اخلال در نظام و یا شکست جبهه اسلام گردد در حکم محارب و در غیر این صورت به حبس از سه تا پانزده سال محکوم می شود.
2 – اگر مخالفت با مقررات در ناحیه ای باشد که در آن حالت جنگی یا محدودیتهای ضروری اعلام شده باشد و آن مخالفت مربوط به امور جنگی یا مقررات حالت محدودیتهای ضروری باشد در صورتی که عمل او موجب افساد و اخلال در نظام و یا شکست جبهه اسلام نباشد به حبس از 2 تا ده سال محکوم می شود.
ماده 23 – تخلف از قوانین و مقررات نظامی و انتظامی ، لغو دستور محسوب می شود و چنانچه در قانون ، مجازات خاصی برای آن در نظر گرفته نشده باشد مرتکب به حبس از دو ماه تا دو سال محکوم می گردد.
تبصره 1 – تخلفات انضباطی موضوع آیین نامه های انضباطی از شمول این ماده مستثنی می باشد.
تبصره 2 – چنانچه مخالفت با مقررات مربوط به منع ازدواج با اتباع بیگانه یا اتباع بیگانه ای که به سبب ازدواج تبعه ایران محسوب می شوند و یا منع عضویت در سازمانها یا جمعیتها و احزاب سیاسی یا منع دخالت و شرکت در دسته بندیها یا مناقشه های سیاسی باشد، به حبس از شش ماه تا سه سال و اخراج
از خدمت و استرداد هزینه های تحصیلی در صورت عدم انجام تعهد مقرر محکوم می شود.
ماده 24 – هر نظامی که بر خلاف مقررات و ضوابط مبادرت به تیراندازی نماید عمل او جرم محسوب و به حبس از دو ماه تا یک سال محکوم خواهد شد و چنانچه منجر به قتل یا جرح گردد طبق قانون قصاص و دیات با او رفتار خواهد شد0 شد.
تبصره 1 – چنانچه تیراندازی مطابق مقررات صورت گرفته باشد مرتکب از مجازات و پرداخت دیه معاف خواهد بود و در صورتی که مقتول یا مجروح مقصر و یا مهدورالدم نباشد، دیه از بیت المال پرداخت خواهد شد.
تبصره 2 – مقررات مربوط به تیراندازی به موجب آیین نامه ای خواهد بود که حسب مورد توسط سپاه یا ارتش یا نیروی انتظامی تهیه و به تصویب ستاد کل نیروهای مسلح می رسد.
ماده 25 – هر نظامی که باید به طور انفرادی یا همراه چند نفر یا یگانی به ماموریت برود و عمدا و بدون عذر موجه در وقت مقرر حاضر نگردد، به ترتیب زیر محکوم می شود.
1 – هر گاه حرکت برای عزیمت به منطقه جنگی باشد و عمل مرتکب موجب افساد و اخلال در نظام و یا شکست جبهه اسلام گردد در حکم محارب و در غیر این صورت به حبس از سه تا پانزده سال محکوم می شود.
2 – هر گاه حرکت برای عزیمت به منطقه ای که در حالت جنگ یا آماده باش رزمی یا اعلام محدودیتهای ضروری موضوع اصل (79) قانون اساسی باشد به حبس از دو تا ده سال .
3 – در سایر موارد به حبس از دو ماه تا یک سال . ماده 26 – هر نگهبان که محل نگهبانی خود را بدون مجوز ترک نماید در صورتی که در مقابل دشمن با همکاری یا تبانی باشد و یا عمل وی موجب افساد
و اخلال در نظام و یا شکست جبهه اسلام گردد در حکم محارب و در غیر این صورت به شرح زیر مجازات می شود.
1 – هر گاه در مقابل دشمن و محاربین باشد به حبس از سه تا پانزده سال .
2 – هر گاه در ناحیه ای باشد که در حالت جنگ و یا اعلام وضعیت و محدودیتهای ضروری موضوع اصل 79 قانون اساسی و یا حالت آماده باش رزمی باشد به حبس از دو تا ده سال .
3 – در سایر موارد به حبس از سه ماه تا سه سال .
تبصره – نگهبان ، مامور مسلحی است که مراقبت و حفاظت یک محل یا یک منطقه معین به او واگذار شده باشد.
ماده 27 – هر نظامی که در حین نگهبانی بخوابد به شرح زیر محکوم می شود.
1 – هر گاه در مقابل دشمن و محاربین باشد در صورتی که عمل وی موجب افساد و اخلال در نظام و یا شکست جبهه اسلام گردد در حکم محارب و در غیر این صورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم می گردد.
2 – هر گاه در ناحیه ای باشد که در حالت جنگ یا اعلام محدودیت های موضوع اصل (79) قانون اساسی یا آماده باش رزمی باشد به حبس از شش ماه تا دو سال .
3 – در سایر موارد به حبس از دو ماه تا یک سال .
ماده 28 – هر نظامی در حین خدمت یا در ارتباط با آن به نگهبان یا مراقب در رابطه با انجام وظیفه وی تعرض یا اهانت نماید به ترتیب زیر محکوم می شود.
1 – هر گاه مرتکب با سلاح تعرض نماید به حبس از سه تا پانزده سال و اگر صدمه ای به نگهبان وارد آورد علاوه بر مجازات فوق حسب مورد به قصاص یا پرداخت دیه نیز محکوم می گردد.
2 – هر گاه مرتکب بدون سلاح تعرض نماید به حبس از یک تا سه سال و اگر صدمه ای به نگهبان وارد آورد علاوه بر مجازات فوق حسب مورد به قصاص یا پرداخت دیه نیز محکوم می گردد.
3 – هر گاه مرتکب به نحوی به نگهبان اهانت یا او را تهدید نماید به حبس از دو ماه تا یک سال محکوم می شود مگر آن که اهانت او قذف باشد که به مجازات آن نیز محکوم می گردد.
ماده 29 – هر نظامی حین خدمت یا در ارتباط با آن نسبت به مافوق خود مرتکب ضرب یا جرح یا نقص یا قطع عضو شود حسب مورد علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه به حبس از یک تا پنج سال محکوم می شود.
ماده 30 – مرتکبین جرائم مواد (28) و (29) چنانچه مرتکب قتل شوند در صورتی که حکم قصاص در مورد آنان اجرا نشود حسب مورد به مجازاتهای مقرر در دو ماده مذکور محکوم می شوند.
ماده 31 – هر نظامی حین خدمت یا در ارتباط با آن به مافوق خود به نحوی از انحا اهانت نماید به حبس از یک ماه تا یک سال محکوم می شود.
ماده 32 – هر یک از فرماندهان و مسئولین خارج از محدوده اختیارات فرماندهی و آیین نامه انضباطی به افراد تحت امر خود اهانت یا آنها را تنبیه نماید به حبس از یک تا شش ماه محکوم و هر گاه به موجب قوانین جزایی دیگر مستلزم حد یا قصاص یا دیه باشد به آن مجازات نیز محکوم می گردد.
ماده 33 – هر نظامی که برای فرار از کار یا انجام وظیفه یا تهدید فرمانده یا رییس یا هر مافوق دیگر عمدا به خود صدمه وارد آورد یا به طور مکرر به عدم توانایی جسمی یا روحی متعذر شود و بنا به گواهی پزشک نظامی تمارض او ثابت گردد یا در انجام خدمت بی علاقه باشد و این بی علاقگی و سهل انگاری عملا در موارد متعدد ظاهر شده باشد به ترتیب زیر محکوم می شود.
1 – هر گاه در مقابل دشمنان داخلی یا خارجی باشد در صورتی که عمل وی موجب افساد و اخلال در نظام و یا شکست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب و در غیر این صورت به حبس از دو تا ده سال .
2 – هر گاه در زمان جنگ باشد به حبس از یک تا پنج سال .
3 – در سایر موارد به حبس از سه ماه تا یک سال .
ماده 34 – هر نظامی در ارتباط با خدمت در مقابل ماموران مسلح حین انجام وظیفه آنان ، به به طور تجری مقاومت یا به آنان حمله نماید متمرد محسوب و ترتیب زیر محکوم می شود.
1 – هر گاه تمرد با اسلحه صورت گرفته باشد به حبس از دو تا هشت سال .
2 – هر گاه تمرد بدون سلاح به عمل آید به حبس از شش ماه تا سه سال .
تبصره – اگر متمرد در موقع تمرد مرتکب جرم دیگری هم شود به مجازات آن جرم نیز محکوم می شود.
ماده 35 – هر نظامی در ارتباط با خدمت نسبت به مجروح یا بیماری که قدرت دفاع از خود را ندارد آزار روحی یا صدمه بدنی وارد نماید علاوه بر قصاص یا دیه ، حسب مورد چنانچه این اقدام در مناطق عملیاتی صورت گیرد به حبس از شش ماه تا سه سال و در غیر مناطق عملیاتی از سه ماه تا دو سال محکوم می شود و چنانچه مورد از مصادیق قصاص یا دیه باشد علاوه بر مجازات فوق به مجازات قصاص یا دیه نیز محکوم خواهد شد.
ماده 36 – هر نظامی در ارتباط با خدمت بر خلاف مقررات اموال مجروح یا بیمار یا مرده ای را تصاحب کند چنانچه این اقدام در مناطق عملیاتی باشد به حبس از شش ماه تا دو سال و در غیر مناطق عملیاتی از سه ماه تا یک سال و در هر دو صورت به استرداد اموال ماخوذ محکوم خواهد شد.
ماده 37 – هر نظامی که با اظهار و اقدام خود به نحوی از انحا موجبات بدبینی اشخاص را نسبت به نیروهای مسلح فراهم سازد به حبس از دو ماه تا یک سال محکوم می شود.
فصل چهارم – فرار
بخش اول – فرار در زمان صلح
ماده 38 – پرسنل ثابت نیروهای مسلح هر گاه در زمان صلح ، بیش از پانزده روز غیبت متوالی داشته و عذر موجهی نداشته باشند فراری محسوب و پس از دستگیری به حبس از یک تا سه سال یا تنزیل یک درجه یا رتبه یا محرومیت از ترفیع تا دو سال محکوم می شوند.
ماده 39 – پرسنل ثابت نیروهای مسلح که در ماموریت یا مرخصی یا مشغول گذراندن دوره آموزشی در داخل یا خارج از کشور هستند هر گاه پس از خاتمه ماموریت یا مرخصی یا دوره آموزشی یا پس از احضار قبل از خاتمه آن به فاصله پانزده روز از تاریخ ابلاغ قانونی خود را به قسمتهای مربوط در داخل و یا سفارتخانه ها و یا کنسولگریها و یا نمایندگان مجاز دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج معرفی ننمایند و عذر موجهی نداشته باشند فراری محسوب و مشمول ماده (38) خواهند بود.
ماده 40 – اعضا غیر ثابت نیروهای مسلح اعم از وظیفه ، پیمانی و غیره که در زمان صلح مدت غیبت آنان از پانزده روز متوالی تجاوز نماید و عذر موجهی نداشته باشند فراری محسوب و پس از دستگیری به حبس از شش ماه تا دو سال و یا اضافه خدمت تا یک سال محکوم می شوند.
ماده 41 – فراریان مشمول مواد فوق در صورتی که شخصا خود را معرفی نمایند به ترتیب زیر با آنان رفتار خواهد شد.
1 – هر گاه در زمان صلح باشد حسب مورد از دو ماه تا یک سال حبس محکوم می شوند.
2 – هر گاه در زمان جنگ یا بسیج یا هنگامی که یگان مربوط در آماده باش رزمی است ، باشد و حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ شروع جنگ یا بسیج یا اعلام آماده باش خود را معرفی نمایند از تعقیب و کیفر معاف خواهند بود.
3 – هر گاه معرفی پس از مدت مذکور باشد حکم فرار در زمان جنگ را خواهد داشت
ماده 42 – نظامیان وظیفه دوره ذخیره و احتیاط که در زمان صلح برای تجدید یا تکمیل دوره آموزشی یا بسیج همگانی یا خدمت دوره احتیاط و ذخیره فراخوانده شوند و به فاصله پانزده روز از تاریخ احضار بدون عذر موجهی خود را معرفی ننمایند فراری محسوب و حسب مورد به مجازاتهای مقرر در این بخش محکوم خواهند شد.
بخش دوم – فرار در زمان جنگ و درگیریهای مسلحانه ماده 43 – پرسنل ثابت نیروهای مسلح هر گاه در زمان جنگ بیش از پنج روز متوالی غیبت نموده عذر موجهی نداشته باشند فراری محسوب و به حبس از دو تا
هشت سال محکوم می شوند و اگر فرار از جبهه باشد از زمان غیبت فراری محسوب و چنانچه فرار آنان موجب شکست جبهه یا وارد شدن تلفات جانی به نیروهای خودی شوند در حکم محارب است و در غیر این صورت به حبس از سه تا پانزده سال و یا تنزیل تا دو درجه و یا مرادف آن از رتبه و گروه محکوم می شوند.
ماده 44 – اعضای غیر ثابت نیروهای مسلح اعم از وظیفه یا پیمانی و غیره هر گاه در زمان جنگ بیش از پنج روز متوالی بدون عذر موجه غیبت نموده و فراری محسوب و به حبس از یک تا پنج سال محکوم می شوند و اگر فرار از جبهه باشد از زمان غیبت فراری محسوب و چنانچه فرار آنان موجب شکست جبهه یا وارد شدن تلفات جانی به نیروهای خودی شود در حکم محارب است و در غیر این صورت به حبس از دو تا ده سال محکوم می شوند.
تبصره – منظور از جبهه مندرج در قانون منطقه ای است که یگانی درگیری مستقیم و سریع رزمی داشته و یا ماموریت آن را دریافت کرده باشد.
ماده 45 – هر نظامی که در جریان عملیات علیه عوامل خرابکار، ضد انقلاب ، اشرار، و قاچاقچیان مسلح از محل ماموریت و یا منطقه درگیری فرار نمایند حسب مورد مشمول مجازاتهای مقرر در این بخش قرار خواهد گرفت .
ماده 46 – نظامیانی که در زمان جنگ در ماموریت یا مرخصی هستند یا مشغول گذراندن دوره آموزشی در داخل یا خارج از کشور می باشند هر گاه پس از خاتمه ماموریت یا مرخصی یا دوره آموزشی یا پس از احضار قبل از خاتمه آن به فاصله پنج روز از تاریخ ابلاغ قانونی خود را به قسمتهای مربوط در داخل ،
یا سفارتخانه ها یا کنسولگریها یا نمایندگان مجاز دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج معرفی ننمایند و عذر موجهی نداشته باشند فراری محسوب می شوند و حسب مورد مشمول مواد (43 و 44) این قانون ، خواهند بود.
ماده 47 – هر نظامی که در زمان بسیج یا هنگامی که یگان مربوط در ماموریت آماده باش رزمی است مرتکب فرار شود حسب مورد مشمول مواد(43) و (44) و (45) این قانون ، خواهد بود.
ماده 48 – فراریان مشمول مواد 43 تا 47 این قانون در صورتی که قبل از خاتمه جنگ شخصا خود را معرفی نمایند از کیفیات مخففه برخوردار خواهند بود.
ماده 49 – افراد وظیفه دوره ذخیره و احتیاط که در زمان جنگ احضار شده و به فاصله پنج روز از تاریخ احضار بدون عذر موجهی خود را معرفی ننمایند فراری محسوب و حسب مورد به مجازات مقرر در این قانون محکوم خواهند شد.
بخش سوم – مقررات مشترک
ماده 50 – هر نظامی که با سلاح گرم یا وسیله موتوری یا هواپیما یا کشتی یا وسایل دیگر مورد استفاده نیروهای مسلح ، فرار نماید علاوه بر رد عین یا مثل یا قیمت و جبران خسارت وارده ناشی از ایجاد نقص یا استفاده غیر مجاز، چنانچه عمل او ضربه موثر به وضعیت نیروهای مسلح وارد آورد به مجازات محارب و مفسد فی الارض محکوم می شود در غیر این صورت حسب مورد تا یک و نیم برابر مجازات مقرر در این قانون محکوم می گردد.
ماده 51 – هر نظامی که به طرف دشمن فرار نماید و فرار او موجب تقویت دشمن شود محارب محسوب و به مجازات محارب محکوم می گردد و در غیر این صورت به حبس از پنج تا پانزده سال محکوم می شود.
ماده 52 – فراری که با تبانی بیش از دو نفر باشد فرار با توطئه محسوب می گردد و چنانچه عنوان محاربه و افساد بر اقدام آنان صادق باشد به مجازات محارب و مفسد محکوم و در غیر این صورت تا یک و نیم برابر حداکثر مجازات مقرر محکوم می شوند.
ماده 53 – ترغیب به فرار یا تسهیل موجبات فرار یا اخفای نظامیان با علم به فراری بودن آنان معاونت در جرم محسوب و چنانچه عمل مرتکب موجب افساد و اخلال در نظام و یا شکست جبهه اسلام گردد در حکم محارب و در غیر این صورت به مجازات حبس از سه ماه تا سه سال و یا جزای نقدی از پانصد هزار ریال تا پنج میلیون ریال محکوم می شود.
ماده 54 – محصلان مراکز آموزشی نیروهای مسلح از لحاظ کیفر جرائم مندرج در این قانون تابع مقررات مربوط به کادر ثابت می باشند.
ماده 55 – منظور از عذر موجه مندرج در این قانون اموریست از قبیل .
1 – بیماری مانع از حضور.
2 – فوت همسر، پدر، مادر ، برادر، خواهر و اولاد یا بیماری سخت یکی از آنان .
3 – ابتلا به حوادث بزرگ مانند حریق ، سیل و زلزله .
4 – در توقیف یا حبس بودن .
ماده 56 – متخصصان مجرب و افرادی که از بورسیه نیروهای مسلح جهت طی دوره آموزشی عالی پزشکی ، مهندسی و غیره استفاده کرده اند هر گاه بدون عذر موجه مرتکب بیش از (6) ماه فرار از خدمت گردند علاوه بر مجازات مندرج در این قانون به پرداخت هزینه های مربوط و محرومیت از اشتغال به آن حرفه در
خارج از نیروهای مسلح به مدت (5) تا (10) سال محکوم خواهند شد و به هر صورت اخراج آنان از نیروهای مسلح منوط به حکم دادگاه و یا رای کمیسیونهای مربوطه پیش بینی شده در قوانین نیروهای مسلح می باشد.
فصل پنجم – گزارش خلاف واقع
ماده 57 – هر نظامی به مناسبت انجام وظیفه عمدا گزارشی بر خلاف حقیقت به فرماندهان یا دیگر مقامات مسئول تقدیم نماید یا حقایق را کتمان کند یا گزارشی با تغییر ماهیت یا به طور ناقص ارائه دهد به ترتیب زیر محکوم می شود.
1 – اگر گزارش خلاف یا کتمان حقیقت موجب شکست جبهه یا تلفات جانی گردددر حکم محارب است .
2 – اگر موضوع گزارش مربوط به امور جنگی یا مسائل امنیت داخلی یا خارجی باشد به حبس از سه الی هشت سال .
3 – در سایر موارد به حبس از سه ماه الی یک سال .
تبصره 1 – عدم گزارش جرائم ارتکابی توسط مسئولین مربوط به مقامات صالحه مشمول این ماده می باشد.
تبصره 2 – چنانچه اعمال مذکور موجب خسارات مالی گردد علاوه بر مجازات فوق به جبران خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد.
فصل ششم – تقلب و دسیسه در امور نظام وظیفه
ماده 58 – هر نظامی که در ارتباط با انجام وظیفه خود موجبات معافیت یا اعزام مشمولی را به خدمت وظیفه عمومی به ناحق فراهم سازد و یا سبب شود نام کسی که مشمول قانون خدمت وظیفه عمومی هست در لیست مشمولان ذکر نگردد، چنانچه اعمال مذکور به موجب قوانین دیگر مستلزم مجازات شدیدتری نباشد به حبس از شش ماه تا سه سال و انفصال موقت از خدمت از شش ماه تا یک سال برای مرحله اول و اخراج از خدمت در نیروهای مسلح برای مرحله دوم محکوم می شود.
تبصره – در صورتی که مرتکب از پزشکان یا متخصصان شاغل در نیروهای مسلح باشد طبق ماده (56) عمل خواهد شد.
ماده 59 – هر کس برای معافیت از خدمت نظام و یا تهدید فرمانده یا رییس و یا دیگر افراد مافوق عمدا به نحوی به خود صدمه وارد کند که مستلزم معافیت از خدمت باشد، علاوه بر انجام خدمت مقرر به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می شود.
فصل هفتم – فروش و حیف و میل و رهن گذاشتن اشیا نظامی
ماده 60 – هر نظامی که اسلحه و یا اجزای آن یا مهمات یا مواد منفجره یا محترقه متعلق به دولت را که برای خدمت به او سپرده شده است ، بفروشد در صورت موجود بودن مال به رد عین و در غیر این صورت حسب مورد به پرداخت مثل یا قیمت و یا جبران خسارت وارده و پرداخت اجرت المثل و حبس از سه تا ده
سال محکوم می شود و اگر عمل وی موجب افساد و اخلال در نظام و یا شکست جبهه اسلام گردد محارب محسوب می شود.
ماده 61 – هر نظامی که مرکب یا وسایل نقلیه یا سایر لوازم نظامی را که برای خدمت به او سپرده شده است بفروشد در صورت موجود بودن مال به رد عین و در غیر این صورت حسب مورد به پرداخت مثل یا قیمت و یا جبران خسارت وارده و پرداخت اجرت المثل و حبس از یک تا سه سال محکوم می شود و اگر عمل وی موجب افساد و اخلال در نظام و یا شکست جبهه اسلام گردد محارب محسوب می شود.
ماده 62 – هر نظامی البسه نظامی را که برای خدمت به او سپرده شده است و فروش یا رهن آن از نظر سازمان مربوطه غیر مجاز باشد بفروشد یا رهن بگذارد، در صورت موجود بودن مال به رد عین و در غیر این صورت حسب مورد به پرداخت مثل یا قیمت و یا جبران خسارت وارده و پرداخت اجرت المثل و حبس از
دو ماه تا شش ماه محکوم می شود.
ماده 63 – هر نظامی که مرکب یا اسلحه یا مهمات یا وسایل نقلیه یا سایر وسایل و لوازم نظامی را که برای خدمت به او سپرده شده است مخفی و یا تلف نماید یا به مصرف غیر مجاز برساند و یا مورد استفاده غیر مجاز قرار دهد در صورت موجود بودن مال به رد عین و در غیر این صورت حسب مورد به پرداخت مثل یا قیمت و یا جبران خسارت وارده و پرداخت اجرت المثل و حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می شود. و اگر عمل وی موجب افساد و اخلال در نظام و یا شکست جبهه اسلام گردد محارب محسوب می شود.
ماده 64 – هر نظامی که تمام یا قسمتی از اسلحه یا مهمات یا سایر وسایل و لوازم نظامی را که برای خدمت به او سپرده شده است در اختیار دیگری بگذارد در صورت موجود بودن مال به رد عین و در غیر این صورت حسب مورد به پرداخت مثل یا قیمت و یا جبران خسارت وارده و پرداخت اجرت المثل و حبس از
شش ماه تا دو سال محکوم می شود و اگر عمل وی موجب افساد و اخلال در نظام و یا شکست جبهه اسلام گردد محارب محسوب می شود.
ماده 65 – هر نظامی که بر اثر بی احتیاطی یا عدم اجرای مقررات به اسلحه و مهمات و سایر اشیا و اموال و لوازم نظامی متعلق به دولت یا آن چه در اختیار دولت است خسارتی وارد آورد یا موجب فقدان یا از بین رفتن آنها بشود علاوه بر پرداخت خسارت به حبس از دو ماه تا دو سال محکوم می شود و اگر عمل وی موجب افساد و اخلال در نظام و یا شکست جبهه اسلام گردد محارب محسوب می شود.
ماده 66 – تشخیص این که اموال و اشیا و لوازم مذکور در این فصل جز اموال و اشیا و لوازم نظامی باشد، با رعایت مقررات نیروهای مسلح در این خصوص به عهده کارشناسان نظامی ذیربط در هر مورد خواهد بود.
فصل هشتم – سرقت
ماده 67 – هر نظامی که اسلحه و مهمات متعلق به دولت را سرقت نماید به حبس از دو تا ده سال محکوم می شود.
ماده 68 – هر نظامی که وسایل و لوازم نظامی (غیر از سلاح و مهمات ) و وجوه اجناس یا اشیایی را که در اختیار نیروهای مسلح است سرقت نماید، به حبس از یک تا پنج سال محکوم می شود.
ماده 69 – هر گاه بزه های ارتکابی فوق در موقع اردوکشی یا ماموریت آماده باش رزمی یا عملیات رزمی یا در منطقه جنگی باشد یا سرقت آن در ماموریت محوله یگان موثر باشد به نحوی که در ماموریت آن اخلال نماید مرتکب به حداکثر مجازات محکوم می شود.
ماده 70 – هر گاه بزه های فوق به قصد اخلال موثر در نیروهای مسلح یا عملیات نظامی صورت گیرد یا عمل او لطمه غیر قابل جبرانی به عملیات نظامی وارد کند مرتکب در حکم محارب است .
ماده 71 – در تمام موارد مذکور در چهار ماده فوق باید در صورت وجود مال عین آن و در غیر این صورت بر حسب مورد مثل یا بهای اجناس مسروقه و همچنین وجوه نقد یا معادل آن مسترد گردد.
فصل نهم – آتش زدن و تخریب
ماده 72 – هر نظامی عمدا و با سو نیت تاسیسات یا ساختمانها یا استحکامات نظامی یا کشتی یا هواپیما یا امثال آنها یا انبارها یا راه ها یا وسایل ارتباطی و مخابراتی یا مراکز محتوی اسناد و دفاتر یا اسناد
طبقه بندی شده مورد استفاده نیروهای مسلح یا وسایل دفاعیه یا تمام یا قسمتی از ملزومات جنگی و اسلحه یا مهمات را آتش بزند یا تخریب کند یا دیگری را وادار به آن نماید یا دامهای مورد استفاده نیروهای مسلح را تلف یا ناقص کند به حبس از پنج تا پانزده سال محکوم می شود.
تبصره 1 – در صورتی که انجام اعمال فوق به قصد براندازی حکومت و ایجاد فساد باشد یا در مواردی که در نتیجه اعمال مذکور لطمات جبران ناپذیری به عملیات نظامی وارد آید، مرتکب به مجازات محارب محکوم می شود.
تبصره 2 – تخریب امکانات و تاسیسات به منظور عدم دستیابی دشمن به هنگام عقب نشینی طبق دستور لازم الاجرا از شمول این ماده مستثنی است .
ماده 73 – هر نظامی که عمدا اموالی را که در اختیار نیروهای مسلح است غیر از آنچه در ماده فوق ذکر شده تلف کند یا بسوزاند یا دیگری را وادار به آن نماید به حبس از دو تا پنج سال محکوم می شود و اگر عمل وی موجب افساد و اخلال در نظام و یا شکست جبهه اسلام گردد محارب محسوب می شود.
ماده 74 – در موارد مذکور در مواد 72 و 73 این قانون مرتکب به جبران خسارت وارده نیز محکوم می گردد.
فصل دهم – سو استفاده و جعل و تزویر
ماده 75 – هر نظامی که امضای یکی از فرماندهان یا مسئولین نیروهای مسلح را جعل یا با علم به جعل یا تزویر مورد استفاده قرار دهد اعم از این که بالمباشره باشد یا به واسطه به حبس از یک تا ده سال محکوم می گردد.
ماده 76 – هر نظامی مهر یا منگنه یا علامت یکی از نیروهای مسلح و یا ادارات و شرکتها و سازمانهایی را که مطابق قانون تشکیل شده است جعل کند یا با علم به جعل استعمال نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا پنج سال محکوم می شود.
ماده 77 – هر نظامی مهر یا تمبر یا علامت یکی از نیروهای مسلح یا ادارات و یا شرکتهای مذکور در ماده (76) را بر خلاف ترتیب به دست آورده و به طریقی که به حقوق و منافع نیروهای مسلح ضرر وارد نماید استفاده کرده یا سبب استفاده شود علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا سه
سال محکوم خواهد شد.
ماده 78 – هر نظامی که مرتکب جرائم مذکور در مواد فوق شده است هر گاه قبل از تعقیب به مسئولین ذیربط اطلاع دهد و سایر مرتکبین را معرفی نماید از مجازات معاف خواهد بود.
ماده 79 – هر نظامی که حین انجام وظیفه در احکام و تقریرات و نوشته ها و اسناد و سجلها و آمار و محاسبات و دفاتر و غیر آنها از نوشته ها و اوراق جعل یا تزویر کند اعم از این که امضا یا مهری را ساخته و یا امضا یا مهر یا خطوطی را تحریف کرده یا کلمه ای الحاق کند یا اسامی اشخاص را تغییر دهد
علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از دو تا شش سال محکوم می گردد.
ماده 80 – هر نظامی که در تحریر نوشته ها و قراردادها و مقاوله نامه های راجع به وظایفش مرتکب جعل یا تزویر شود اعم از این که موضوع یا مضمون آن را تغییر دهد یا گفته و نوشته یکی از مقامات یا تقریرات یکی از طرفین را تحریف کند یا امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل یا چیزی را که بدان اقرار نشده اقرار جلوه دهد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از یک تا ده سال محکوم خواهد شد.
ماده 81 – هر نظامی که اوراق مجعول در موارد فوق را با علم به جعل و تزویر مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
ماده 82 – هر نظامی که به یکی از طرق مذکور در اسناد و نوشته های غیر رسمی جعل یا تزویر کند یا با علم به جعل و تزویر مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم می شود.
ماده 83 – در صورتی که جاعل شخصا از سند مجعول استفاده نمایند حسب مورد به اشد مجازات مندرج در مواد فوق محکوم می شود.
ماده 84 – هر نظامی شخصا یا به واسطه دیگری اقدام به صدور گواهی یا تصدیق نامه خلاف واقع در امور نظام وظیفه یا غیر آن نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از یک سال تا سه سال محکوم می شود.
ماده 85 – هر نظامی که عهده دار خرید یا فروش یا ساخت چیزی برای نیروهای مسلح بوده و به واسطه تدلیس یا تقلب در خرید یا فروش یا در تعیین مقدار یا صفت یا خاصیت آن سودی برای خود یا دیگری تحصیل نموده باشد و یا موجب ضرر نیروهای مسلح گردد به ترتیب زیر محکوم می شود.
1 – هر گاه سود حاصله یا ضرر از حیث مبلغ یا بها از پانصد هزار ریال تجاوز ننماید به حبس از سه ماه تا یک سال .
2 – در صورتی که زائد بر پانصد هزار ریال باشد ولی از پنج میلیون ریال تجاوز ننماید به حبس از یک سال تا پنج سال .
3 – چنانچه زائد بر پنج میلیون ریال باشد به حبس از دو تا ده سال .
تبصره – هر گونه پورسانت یا هدیه یا امتیاز که در ارتباط با انجام قراردادها یا معاملات نظامی به دست آید از حقوق دولت محسوب و باید اعلام و مسترد شود. عدم اعلام و استرداد جرم و مرتکب به مجازات مقرر در این ماده محکوم می شود.
ماده 86 – هر نظامی که در معاملات یا مناقصه ها و مزایده های مربوط به نیروهای مسلح یا دیگران تبانی نماید علاوه بر جبران خسارت به حبس از دو تا ده سال و جزای نقدی معادل آن چه بنا حق تحصیل کرده است محکوم می گردد.
ماده 87 – چنانچه بزه های مذکور در موارد بالا را بازرسان نظامی در امور مالی نیروهای مسلح مرتکب شده باشند یا در ارتکاب آن شرکت نمایند و یا کشف کرده و مخفی دارند مجازات آنان حسب مورد تا یک و نیم برابر حداکثر مجازاتهای مقرر تشدید می شود.
ماده 88 – هر نظامی که در مواد غذایی و ادویه و مایعاتی که تحت حفاظت یا نظارت او قرار داده شده است مستقیما یا به طور غیر مستقیم تقلب نماید یا عمدا مواد غذایی و ادویه و مایعات تقلبی را بین نظامیان شخصا یا به وسیله دیگری تقسیم نماید به حبس از دو تا ده سال محکوم خواهد شد.
ماده 89 – هر نظامی که با سو نیت گوشت حیوانات مبتلا به بیماری های مسری یا مواد غذایی یا مایعات فاسد یا ضایع شده را مستقیما یا به طور غیر مستقیم بین نظامیان تقسیم نماید به حبس از سه تا پانزده سال محکوم 6می شود.
ماده 90 – چنانچه در اثر وقوع بزه های مذکور در مواد 75 تا 89) این قانون لطمه جبران ناپذیری به نیروهای مسلح یا عملیات نظامی وارد آید مرتکب در حکم محارب است .
ماده 91 – چنان چه در اثر ارتکاب جرائم مندرج در مواد 75 تا 89 این قانون خسارت مالی نیز وارد گردد مرتکب ملزم به جبران آن خواهد بود و اگر امتیازی کسب شده باشد لغو می گردد.
ماده 92 – مجازاتهای مذکور در مواد 75 تا 91 این قانون در صورتی اعمال می شود که فرد نظامی در رابطه با انجام وظیفه نظامی مرتکب جرم شده باشد در غیر این صورت طبق مقررات عمومی مجازات خواهد شد.
فصل یازدهم – ارتشا و اختلاس
ماده 93 – هر نظامی برای انجام یا خودداری از انجام امری که از وظایف او یا یکی دیگر از پرسنل نیروهای مسلح است وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را بلاعوض یا کمتر از قیمت معمول به هر عنوان قبول نماید اگرچه انجام یا خودداری از انجام امر بر خلاف قانون نباشد در حکم مرتشی است و به ترتیب زیر محکوم می شود.
1 – در صورتی که قیمت مال یا وجه ماخوذ تا دویست هزار ریال باشد به حبس از یک تا سه سال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال ماخوذ و تنزیل یک درجه یا یک رتبه .
2 – هرگاه قیمت مال یا وجه ماخوذ از دویست هزار ریال بیشتر باشد به حبس از دو تا ده سال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال ماخوذ و اخراج از نیروهای مسلح .
تبصره – مبالغ مذکور از حیث تعیین مجازات اعم از این است که دفعتا یا به دفعات اخذ شده باشد.
ماده 94 – هر نظامی وجوه یا مطالبات یا حواله ها یا اسناد و اشیا و لوازمی را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده است به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب کند مختلس محسوب و حسب مورد به مجازات زیر محکوم می شود.
1 – هر گاه میزان اختلاس از حیث وجه یا بها تا پانصد هزار ریال باشد
به یک تا سه سال حبس و تنزیل یک درجه یا یک رتبه .
2 – در صورتی که از این مبلغ بیشتر باشد به حبس از سه تا پانزده سال و اخراج از نیروهای مسلح .
تبصره 1 – در هر مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می گردد.
تبصره 2 – مجازات شروع به اختلاس حداقل مجازات آن جرم می باشد.
فصل دوازدهم – استفاده غیر قانونی البسه رسمی یا علامات و نشانها و مدالهای نظامی
ماده 95 – هر نظامی که علنا نشانها و مدالها و علامتها و درجات و البسه رسمی نظامی داخلی یا خارجی را بدون تغییر یا با تغییر جزیی که موجب اشتباه شود بدون مجوز یا بدون حق استفاده نماید به حبس از دو ماه تا دو سال محکوم می شود.
ماده 96 – هر نظامی در زمان جنگ با دولتی که قرارداد ژنو مورخ 1949 را امضا نموده یا بعدا به آن ملحق شده است پرچم یا بازوبند یا سایر علائم هلال احمر یا همردیف آن را در منطقه عملیات جنگی بدون حق علنا استفاده کند به حبس از دو ماه تا دو سال محکوم می شود.
قانون فوق مشتمل بر نود و شش ماده و بیست و هشت تبصره طبق اصل 85 قانون اساسی در جلسه مورخه 18/5/1371 کمیسیون امور قضائی و حقوقی تصویب و در جلسه روز یکشنبه سوم خرداد ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و یک مجلس شورای اسلامی با پنج سال مدت اجرای آزمایشی آن موافقت گردیده و در تاریخ 8/6 /1371 به تایید شورای نگهبان رسیده است .

در این زمینه نیازمند مشاوره هستید؟

نام و شماره تماس خود را وارد کنید تا کارشناسان ما با شما تماس بگیرند:

  نام شما

  شماره تماس شما

  دیدگاهتان را بنویسید

  • 09121304085
  • Afshinzima32501@gmail.com
  • فرشته،خیابان خیام،نبش قرنی،، خیابان سپهبد قرنی
  • روش های همکاری با ما
  • قوانین و مقررات
  • پرونده های جنجالی

  گروه وکلای راهیان عدالت آماده ارایه انواع خدمات مشاوره و قبول وکالت در تمامی حوزه ها می باشد. 

  ما با سابقه درخشان در این حوزه فعالیت میکنیم و معتقدیم حق گرفتنیست!

  مشاوره سریع حقوقی و وام