قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

قانون نیروی انتظامی جمهوری
اسلامی ایران
‌ماده 1 – از تاریخ تصویب این قانون وزارت کشور مکلف است نیروهای انتظامی موجود
(‌شهربانی، کمیته و ژاندارمری) را حداکثر ظرف مدت یک‌سال ادغام نماید و سازمانی
تحت عنوان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تشکیل دهد.
‌تبصره – از تاریخ تصویب این قانون نیروهای مسلحی که در جهت امور انتظامی در
ارتباط با قوه قضائیه، وزارتخانه‌ها و سازمانها و نهادها و‌مؤسسات مختلف فعالیت
می‌کنند در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ادغام می‌گردند و از طریق وزارت
کشور و نیروی انتظامی تحت امر آن‌واحدها قرار خواهند گرفت.
‌ماده 2 – نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران سازمانی است مسلح در تابعیت فرماندهی
کل قوا و وابسته به وزارت کشور.
‌تبصره – فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از طرف فرمانده کل قوا منصوب
می‌گردد.
‌ماده 3 – هدف از تشکیل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، استقرار نظم و امنیت و
تأمین آسایشی عمومی و فردی و نگهبانی و پاسداری از‌دستاوردهای انقلاب اسلامی در
چهارچوب این قانون در قلمرو کشور جمهوری اسلامی ایران است.
‌ماده 4 – مأموریت و وظایف نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:
1 – استقرار نظم و امنیت و تأمین آسایش عمومی و فردی.
2 – مقابله و مبارزه قاطع و مستمر با هر گونه خرابکاری، تروریسم، شورش و عوامل و
حرکتهایی که مخل امنیت کشور باشد، با همکاری وزارت‌اطلاعات.
‌تبصره – کیفیت و نحوه همکاری را شورای امنیت کشور تعیین می‌کند.
3 – تأمین امنیت برای برگزاری اجتماعات، تشکلها، راهپیماییها، و فعالیتهای قانونی
و مجاز و ممانعت و جلوگیری از هر گونه تشکل و راهپیمایی‌و اجتماع غیر مجاز و
مقابله با اغتشاش، بی‌نظمی و فعالیتهای غیر مجاز.
4 – اقدام لازم در زمینه کسب اخبار و اطلاعات در محدوده وظایف محوله و همکاری با
سایر سازمانها و یگانهای اطلاعاتی کشور در حدود‌وظایف آنها.
‌تبصره 1 – جمع‌آوری اخبار و اطلاعات مربوط به مسائل سیاسی، امنیتی و پیگیری
اطلاعاتی آن به عهده وزارت اطلاعات است. چنانچه نیروی‌انتظامی در حین انجام وظایف
محوله به این قبیل اخبار و اطلاعات دسترسی پیدا کند، مکلف است ضمن کسب و جمع‌آوری،
آنها را سریعاً در اختیار‌وزارت اطلاعات قرار دهد. وزارت مذکور موظف است اخبار و
اطلاعات مورد نیاز و مرتبط با وظایف نیروی انتظامی را به موقع در اختیار آن
نیرو‌بگذارد.
‌تبصره 2 – پیگیری اطلاعاتی مواردی از جرائم اجتماعی که با امنیت ملی مرتبط بوده
یا قسمتی از یک توطئه یا فعالیتهای پنهانی با هدف براندازی را‌تشکیل دهد، با هدایت
متمرکز وزارت اطلاعات و همکاری نیروی انتظامی انجام خواهد شد.
‌تبصره 3 – نیروی انتظامی مکلف است، پرسنل انتظامی مورد نیاز جهت تأمین اهداف
اطلاعاتی (‌کسب و جمع‌آوری) وزارت اطلاعات را در‌صورت درخواست در کنترل عملیاتی آن
وزارت قرار دهد. کیفیت همکاری و نحوه تأمین پرسنل مورد نظر را شورای امنیت کشور
معین خواهد کرد.
5 – حراست از اماکن، تأسیسات، تجهیزات و تسهیلات طبقه‌بندی شده غیر نظامی و حفظ
حریم آنها به استثناء موارد حساس و حیاتی به‌تشخیص شورای عالی امنیت ملی، که به
عهده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خواهد بود.
6 – حفاظت از مسئولین و شخصیتهای داخلی و خارجی در سراسر کشور به استثناء داخل
پادگانها و تأسیسات نظامی، مگر در مواردی که بنا به‌تشخیص شورای عالی امنیت ملی
اصل انقلاب و یا دستاوردهای آن در معرض خطر باشد که به عهده سپاه پاسداران انقلاب
اسلامی خواهد بود.
7 – جمع‌آوری سلاح و مهمات و تجهیزات غیر مجاز و صدور پروانه نگهداری و حمل سلاح
شخصی و نظارت بر نگهداری و مصرف مجاز مواد‌ناریه با هماهنگی وزارت اطلاعات برابر
طرح‌های مصوب شورای امنیت کشور.
8 – انجام وظایفی که بر طبق قانون به عنوان ضابط قوه قضائیه به عهده نیروی انتظامی
محول است از قبیل:
‌الف – مبارزه با مواد مخدر.
ب – مبارزه با قاچاق.
ج – مبارزه با منکرات و فساد.
‌د – پیشگیری از وقوع جرم.
ه – کشف جرایم.
‌و – بازرسی و تحقیق.
‌ز – حفظ آثار و دلایل جرم.
ح – دستگیری متهمین و مجرمین و جلوگیری از فرار و اختفاء آنها.
ط – اجرا و ابلاغ احکام قضایی.
9 – انجام امور مربوط به تشخیص هویت و کشف علمی جرایم.
10 – مراقبت و کنترل از مرزهای جمهوری اسلامی ایران، اجرای معاهدات و پروتکلهای
مصوبه مرزی و استیفای حقوق دولت و اتباع مرزنشین‌جمهوری اسلامی ایران در مرزها و
محدوده انحصاری اقتصادی دریاها.
11 – اجرای قوانین و مقررات مربوط به گذرنامه (‌بجز گذرنامه سیاسی و خدمت) و ورود
و اقامت اتباع خارجی (‌با هماهنگی وزارت امور خارجه‌در مورد اتباع خارجی تحت پوشش
دیپلماتیک) با هماهنگی وزارت اطلاعات ( در مورد ورود و خروج و اقامت اتباع خارجی و
صدور گذرنامه).
12 – اجرای قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و امور توزیع و حفظ حریم راههای
کشور.
13 – اجرای قوانین و مقررات وظیفه عمومی.
14 – نظارت بر اماکن عمومی و انجام سایر امور مربوط به اماکن مذکور برابر مقررات
مصوب.
15 – همکاری با سایر نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در مواقع لزوم و بنا به
دستور.
‌تبصره – نیروی انتظامی با هماهنگی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مواقع لزوم
می‌توانند از نیروهای مقاومت بسیج استفاده نمایند.
16 – همکاری با دبیرخانه پلیس بین‌الملل(‌انترپول).
17 – همکاری با وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت،
بانکها و شهرداریها در حدود قوانین و مقررات مربوط.
18 – همکاری با سازمانهای ذیربط در جهت ایجاد و توسعه زمینه‌های فرهنگی لازم به
منظور کاهش جرائم و تخلفات و تسهیل وظایف محوله.
19 – انجام امور امدادی و مردم‌یاری در مواقع ضروری ضمن هماهنگی با مراجع ذیربط.
20 – سازماندهی، تجهیز، آموزش یگانهای انتظامی و آماده کردن آنها جهت اجرای
مأموریتهای محوله.
21 – تأمین و حفاظت تأسیسات، سربازخانه‌ها و قرارگاه‌های مربوط.
22 – تأمین دفاع هوایی تأسیسات و نقاط حساس مربوط، در حد برد سلاح ضد هوایی
سازمانی، با هماهنگی و کنترل عملیاتی نیروی هوایی‌جمهوری اسلامی ایران.
23 – تأمین نیازهای پزشکی پرسنل و اداره بیمارستانها و درمانگاههای مربوط.
24 – تهیه طرح نیازمندیهای لجستیکی و اقدام در جهت تهیه و خرید اقلام و خدماتی که
از سوی فرماندهی کل نیروهای مسلح به عهده نیروی‌انتظامی واگذار می‌گردد. همچنین
اقدام جهت خرید املاک و احداث تأسیسات مورد نیاز برابر طرحهای مصوب.
25 – تلاش مداوم و مستمر در جهت حفظ و صیانت سازمان در زمینه‌های امنیتی.
26 – تلاش مداوم و مستمر در جهت حاکمیت کامل فرهنگ و ضوابط اسلامی در نیروی
انتظامی.
‌تبصره – وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح وظایف قانونی خود را که در مقابل
نیروهای انتظامی داشته است همچنان در قبال نیروی انتظامی‌جمهوری اسلامی ایران به
عهده خواهد داشت. همچنین خریدهای خارجی اقلام دفاعی از طریق وزارت دفاع و پشتیبانی
نیروهای مسلح انجام خواهد‌پذیرفت.
‌ماده 5 – در اجرای بندهای 25 و 26 ماده 4 این قانون، سازمانهایی با سلسله مراتب
مستقل و متمرکز به ترتیب بنام “‌سازمان حفاظت اطلاعات” و‌سازمان “‌عقیدتی سیاسی”
از ادغام سازمانهای مشابه موجود در نیروی انتظامی تشکیل می‌شود.
‌تبصره 1 – این سازمانها وظایف و مأموریتهای سازمانهای همنام خود را بر اساس قانون
ارتش جمهوری اسلامی ایران عهده‌دار خواهند بود.
‌تبصره 2 – رؤسای سازمانهای عقیدتی، سیاسی و حفاظت اطلاعات از سوی مقام فرماندهی
کل نیروهای مسلح منصوب می‌گردند.
‌ماده 6 – وزارت کشور موظف است ظرف 6 ماه از تاریخ تصویب این قانون لایحه مربوط به
ضوابط استخدام و حقوق و مزایا و ترفیع پرسنل را تهیه‌و جهت تصویب به مجلس شورای
اسلامی تقدیم نماید و تا زمان تصویب، قوانین و مقررات فعلی جاری می‌باشد.
‌ماده 7 – شرایط عضویت:
‌الف – اعتقاد و التزام به مبانی و احکام اسلام و نظام جمهوری اسلامی و رعایت
اخلاق اسلامی.
ب – عدم عضویت یا وابستگی به احزاب، گروهکها یا سازمانهای سیاسی.
ج – عدم همکاری مؤثر با رژیم طاغوت یا مباشرت در تثبیت آن.
‌د – عدم سوء سابقه و برخورداری از حسن شهرت.
‌ماده 8 – طرح سازمان و تشکیلات این نیرو توسط وزارت کشور تهیه و به تصویب فرمانده
کل قوا خواهد رسید.
‌ماده 9 – بودجه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران همه‌ساله توسط نیروی مذکور
تنظیم و پس از تأیید وزارت کشور از طریق سازمان برنامه و‌بودجه به هیأت دولت ارسال
می‌گردد.
‌ماده 10 – اختیارات فرماندهی کل قوا محدود به موارد مصرحه در این قانون نمی‌باشد.
‌ماده 11 – از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو
می‌گردد.
‌قانون فوق مشتمل بر یازده ماده و ده تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و
هفتم تیر ماه یک هزار و سیصد و شصت و نه مجلس شورای‌اسلامی تصویب و در تاریخ
1369.5.2 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

در این زمینه نیازمند مشاوره هستید؟

نام و شماره تماس خود را وارد کنید تا کارشناسان ما با شما تماس بگیرند:

  نام شما

  شماره تماس شما

  One thought on “قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • 09121304085
  • Afshinzima32501@gmail.com
  • فرشته،خیابان خیام،نبش قرنی،، خیابان سپهبد قرنی
  • روش های همکاری با ما
  • قوانین و مقررات
  • پرونده های جنجالی

  گروه وکلای راهیان عدالت آماده ارایه انواع خدمات مشاوره و قبول وکالت در تمامی حوزه ها می باشد. 

  ما با سابقه درخشان در این حوزه فعالیت میکنیم و معتقدیم حق گرفتنیست!

  مشاوره سریع حقوقی و وام