نمونه داد خواست اثبات مالکیت

در این مقاله می خواهیم شما خوانندگان عزیز را با نمونه داد خواست اثبات مالکیت آشنا کنیم، به عبارتی به عنوان یک شهروند باید بدانیم:

نمونه داد خواست اثبات مالکیت
نمونه داد خواست اثبات مالکیت

در ادامه به سوالات زیر پاسخ می دهیم

اثبات مالکیت به چه معنی است؟

دلایل اثبات مالکیت چیست؟

اثبات مالکیت چه شرایطی دارد؟

مدارک اثبات مالکیت کدامند؟

و سپس نمونه درخواست اثبات مالکیت را به منظور پیگیری و اقدام به درخواست اثبات مالکیت ارائه خواهیم کرد.

نمونه داد خواست اثبات مالکیت
نمونه داد خواست اثبات مالکیت

تعریف اثبات مالکیت:

ملک واژه ای عربی به معنای دارایی و به معنی اختیار قانونی است که یک شخص بر اشیا، اموال و یا اشخاص دیگر دارد و مالکیت به معنی حق استعمال و بهره برداری و انتقال یک چیز به هر شکل مگر در مواردی که قانون مستثنی کرده باشد.

بر طبق ماده های ۲۲ و ۴۸ قانون ثبت، مالک کسی است که سند به نام او در دفتر املاک به ثبت رسیده و یا کسی که ملک به طور قانونی  به او منتقل شده است . در مادة 30  و 31 قانون مدنی آمده است: هر مالکي نسبت به مایملک خود حق هرگونه تصرف و انتفاع دارد،مگر در مواردی که قانون مستثنی کرده باشد و بر اساس مادة 31 : هیچ مالي را از تصرف صاحب آن نمي توان بیرون کرد مگر به حکم قانون.

بنابراین مالکیت هر فرد به او این امکان را می دهد که هر طور تمایل دارد از آن ملک استفاده نماید. اما اگر همزمان بیش از یک نفر ادعای مالکیت یک ملک را داشته باشند بحث ضرورت اثبات مالکیت مطرح می شود.

تعریف اثبات مالکیت:
تعریف اثبات مالکیت:

دلایل قانونی

بر اساس قانون مدنی در این شرایط لازم است هر فردی که ادعای مالکیت چیزی را دارد بتواند دلایل قانونی خود را در اثبات مالکیت مانند سند، شاهد و یا نشانه هایی که دال بر اثبات سابقه مالکیت آن فرد است ادعای خود را در برابر قانون اثبات نماید.

بر طبق ماده 22 قانون ثبت در خصوص اثبات مالکیت ، «همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل شده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به‌ او رسیده باشد مالک خواهد شناخت.

ادعای اثبات مالکیت از طرف مدعی در مورد عین اموال که شامل اموال منقول و غیر منقول می باشد مطرح می شود. به عبارتی در دست داشتن سند مالکیت، قولنامه و یا بنچاق نشانه تصرف و مالکیت می باشد به عنوان مثال کسی که سند اتومبیل یا منزل و یا هر نوع مالی و ارای را در دست دارد مالک آن شناخته می شود.

در خصوص دلیل اثبات مالکیت، مطابق ماده 35 قانون مدنی،  تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است، مگر اینکه خلاف آن ادعا ثابت گردد. فردی که مالی را در تصرف خود دارد نیاز به اثبات مالکیت خود ندارد مگر این که کسی بخواهد خلاف آن را ثابت نماید در اینصورت لازم است که در دادگاه دلایل خود را مبنی بر اثبات مالکیت خود ارائه نماید و حق تصرف خود را به اثبات برساند.  

اما در خصوص دعوای اثبات مالکیت ملک شرایطی لازم است وجود داشته باشد:

1 – وجود قرار داد شفاهی یا کتبی

خواهان یا کسی که ادعای مالکیت دارد برای اثبات ادعای خود یا مدرک کتبی ارائه می نماید مانند سند، قولنامه و یا به صورت شفاهی وجود قرارداد مبنی بر مالکیت را اثبات می کند اما برای اثبات تنها قرارداد کتبی و یا هر گونه مدرک شفاهی که دلیل مالکیت از طریق آن ارائه می شود کافی نیست.

2 – اثبات اعتبار قرارداد

دومین شرط برای اثبات مالکیت ضرورت اثبات اعتبار قرارداد است. خواهان لازم است از طرق قانونی معتبر بودن مستندات خود را ارائه نماید و خوانده نیز لازم است چنانچه دلایلی در رد صحت مالکیت خواهان دارد ارائه نماید . چه بسا که دلایل خوانده هم قانونی باشد بهرحال خواهان هم لازم است در جهت اثبات اعتبار مدارک مالکیت خود دفاع نماید.

3 – درخواست الزام به تنظیم سند در کنار اثبات مالکیت

شرط سوم در اثبات مالکیت این است که خواهان و یا وکیل پایه یک دادگستری که دارنده سند عادی هستند در درخواست خود علاوه بر سند عادی اثبات مالکیت درخواست الزام به تنظیم سند رسمی را قرار بدهد زیرا این اقدام زمانی که دارنده سند عادی در مقابل خوانده که سند رسمی دارد از اهمیت بالایی برخوردار است

زیرا دادگاهها در چنین مواردی بر اساس بند 7 ماده 84 قانون آئین دادرسی مدنی با اثبات مالکیت دارنده سند عادی، با ارائه حکم سند رسمی در دست خوانده به خواهان انتقال یافته و دارنده سند رسمی سابق دیگر نمی تواند از آن سوئ استفاده نموده و ابطال می گردد.

مدارک اثبات مالکیت که می بایست توسط خود شخص یا وکیل وی در طرح دعوی به دادگاه ارائه شود عبارتند از:

1- تصویر صحیح سند یا قرارداد مالکیت

2- تصویر صحیح رسید پرداخت وجه یا وجوه اموال منقول یا غیر منقول
۳- شنیدن شهادت شهود و مطلعین قرار داد مالکیت
۴- استعلام دعوی مالکیت
۵- انجام تحقیقات محلی

 

نمونه دادخواست اثبات مالکیت با سند عادی

مشخصات طرفین نام نام خانوادگی نام پدر سن شغل محل اقامت- خیابان – کوچه– پلاک- کدپستی
خواهان
خوانده
وکیل
خواسته یا موضوع صدور حکم بر اثبات مالکیت و الزام خوانده به تنظیم سند رسمی مالکیت نسبت به دو دانگ پلاک ثبتی شماره ……. مجزا شده از اصلی ……. واقع در بخش …… با کلیه اعیانی و متعلقات
دلایل و منضمات دلایل و منضمات دادخواست: ۱- صورت‌جلسه عادی تقسیم اموال ۲- استشهادیه
ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی
احتراماً به استحضار می‌رسانم،

۱- اینجانب با سه تا برادر خویش بیش از ۴۰ سال به‌صورت شراکتی کار کرده و هرکدام از شرکا از پول مشترک، ملکی را به نام خود خریداری نموده‌اند.

۲- مطابق صورت‌جلسه مورخ …… اموال مشترک تقسیم گردیده و آپارتمان موضوع خواسته واقع در نشانی تهران ……… که از اموال مشترک؛ اما به نام خوانده محترم خریداری شده است نیز تقسیم گردیده است.

۳- متأسفانه علی‌رغم اقرار خوانده به خرید پلاک فوق‌الذکر از پول مشترک و امضاء ذیل صورت‌جلسه و تقسیم‌نامه عادی مورخ یادشده با مراجعات مکرر حاضر به قبول مالکیت و تنظیم سند به نام اینجانب نیست؛ لذا با تقدیم این دادخواست ضمن درخواست صدور حکم به اثبات مالکیت نسبت به دو دانگ مشاع از پلاک فوق‌الذکر الزام خوانده به تنظیم سند دو دانگ مشاعی پلاک یادشده مورد استدعاست.

محل امضاء مهر اثر انگشت  
شماره و تاریخ ثبت دادخواست ریاست محترم شعبه ………… دادگاه …………… رسیدگی فرمایید.

نام و نام خانوادگی ارجاع

 

در این زمینه نیازمند مشاوره هستید؟

نام و شماره تماس خود را وارد کنید تا کارشناسان ما با شما تماس بگیرند:

  نام شما

  شماره تماس شما

  دیدگاهتان را بنویسید

  • 09121304085
  • Afshinzima32501@gmail.com
  • فرشته،خیابان خیام،نبش قرنی،، خیابان سپهبد قرنی
  • روش های همکاری با ما
  • قوانین و مقررات
  • پرونده های جنجالی

  گروه وکلای راهیان عدالت آماده ارایه انواع خدمات مشاوره و قبول وکالت در تمامی حوزه ها می باشد. 

  ما با سابقه درخشان در این حوزه فعالیت میکنیم و معتقدیم حق گرفتنیست!

  مشاوره سریع حقوقی و وام