رویه قضایی تصرف عدوانی

در این مقاله می خواهیم به موضوع رویه قضایی تصرف عدوانی بپردازیم.

به یاد داشته باشید که بهتر است برای انجام و مشاوره حقوقی خود با هر عنوانی به یک دفتر وکالت معتبر مراجعه کنید. پیشنهاد ما گروه وکلای راهیان عدالت می باشد.

رویه قضایی تصرف عدوانی
رویه قضایی تصرف عدوانی

مفهوم تصرف:

تصرف که نام دیگر ان نیز ید است و عبارت است از سلظه و اقتداری که فرد به صورت مستقیم یا به صورت واسطه بر مالی دارد.

هر شی اعم از منقول و غیر منقول که در تصرف شخص قرار دارد نشان از این است که شی متعلق به اوست وکسی که مدعی می باشد برای به دست آوردن آن شی که در تصرف دیگری است می تواند برای برپایی دعوی از ادله ی ثابت کردن دعوی در صورت وجود استفاده کند تا مراجع قضایی حکم را به نفع آن شخص صادر کندو او را مالک و متصرف آن شی بنامد. پس هیچ کس حق ندارد ملک و املاکی را که در تصرف شخص دیگری است با زور و ستم صاحب شود و آن را تصرف کند مگر این که به طور قانونی انجام دهد در غیر این صورت غصب کننده محسوب می شود.

مفهوم تصرف:
مفهوم تصرف:

در این بین شاید سوالاتی برای شما پیش بیاید که ما به آنها پاسخ خواهیم داد.

1: طرح دعوای تصرف عدوانی نسبت به ملک موقوفه چگونه است؟

2: لایحه قانونی عفو عمومی محکومان جزایی که مرتکب جرم تصرف عدوانی هستند چیست؟

3: اذن شریک در تصرف ملکی مشترک چه تاثیری دارد؟

4: قانون وضع شده در مورد به دست آوردن سابقه در دعوای تصرف عدوانی چیست؟

5: ثبوت تصرف بدون رضایت متصرف سابق چگونه ممکن می باشد؟

6: تصرف عدوانی در احراز مالکیت متصرف در خصوص  املاک استیجاری به چه صورت می باشد؟

7: در دعوای تصرف عدوانی اگر سند صادر نشود چه مشکلی پیش خواهد آمد؟

8: آثار اقامه دلیل بر مشروعیت تصرف در ملک غیر را بررسی کنید؟

9: اگر در تصرف عدوانی مالکیت خوانده نفی گردد باید چه اقداماتی انجام داد؟

10: ورود شخص سوم در دعوای تصرف عدوانی چه حکمی دارد؟

 

1: طرح دعوای تصرف عدوانی نسبت به ملک موقوفه چگونه است؟

طبق ماده 14 قانون تشکیل دادگاه حقوقی در تاریخ آذر ماه1364 راجع به استنباط قضایی دادگاه حقوقی به سرحی که در ماده 14 ذکر شده دادگاه حقوقی 1 رسیدگی اولیه را انجام می دهد اما اگر همین دادگاه در مرتبه رسیدگی و تجدید نظر نسبت به حکم دادگاه2 دادسرا باشد باید پس از پایان بر اساس ماده 10 قانون تجدید نظر حکم دادگاه و اصول رسیدگی آن به تاریخ مهرماه1367 حکم مربوطه را صادر نماید پس رای شهبه هفدهم دیوان عالی کشور کاملا درست و صحیح و مطابق با موازین قانونی است.

1: طرح دعوای تصرف عدوانی نسبت به ملک موقوفه چگونه است؟
1: طرح دعوای تصرف عدوانی نسبت به ملک موقوفه چگونه است؟

2: لایحه قانونی عفو عمومی محکومان جزایی که مرتکب جرم تصرف عدوانی هستند چیست؟

لایحه قانون عفو عمومی متهمان جزایی در تاریخ مهرماه 1358 کلیه اشخاصی که تا تاریخ18/2/1358 در دادسرای قضایی مورد تعقیب بوده اند و اگر چه حکم قطعی برای آنها صادر شده یا نشده است. البته استثناهایی نیز در این بین وجود دارد که بر اساس تبصره 2 اگر تصرف عدوانی آنها با قهر و غلبه (ماده268 قانون مجازات) باشد شامل ماده مذکور بوده است و رای شعبه 16 کیفری 2 اهواز در بخشی که جرم تصرف عدوانی در تاریخ12/11/1357 متهمان و مجرمان شامل این لایحه دانسته است .

2: لایحه قانونی عفو عمومی محکومان جزایی که مرتکب جرم تصرف عدوانی هستند چیست؟
2: لایحه قانونی عفو عمومی محکومان جزایی که مرتکب جرم تصرف عدوانی هستند چیست؟

3: اذن شریک در تصرف ملکی مشترک چه تاثیری دارد؟

اگر ملکی بین دو نفر مشترک باشد طبق ماده 117 قانون مدنی نمی توانند بدون اجازه ی شریک خود دیوار مشترکی تصرف کنند و بدون اجازه تصرف آن شخص تصرف عدوانی خواهد شد بنابرین قرار رد دعوای تصرف عدوانی خواهان با این استدلال که دعوای شخص اساسا قابل شنیدن نیست صحیح نمی باشد.

 

4: قانون وضع شده در مورد به دست آوردن سابقه در دعوای تصرف عدوانی چیست؟

در مورد دعوای تصرف عدوانی دادگاه با دست یابی به سابقه تصرف خواهان و تصرف عدوانی خوانده در مدت زمانی که قانون تعیین کرده حکم تقاضا کننده راصادر نکند. پس اگر دادگاه بر این دو موضوع اشاره ا ی نداشته باشد و هم چنین حکم به رفع تصرف داده شده باشد بدون اینکه تعیین شود حد حکم به رفع تصرف عدوانی داده باشد و همچنین ملکی که باید از آن رفع تصرف شود این حکم قانونی نخواهد بود و نیست.

4: قانون وضع شده در مورد به دست آوردن سابقه در دعوای تصرف عدوانی چیست؟
4: قانون وضع شده در مورد به دست آوردن سابقه در دعوای تصرف عدوانی چیست؟

5: ثبوت تصرف بدون رضایت متصرف سابق چگونه ممکن می باشد؟

هرچند که تصرف عدوانی ثبوت تصرف بدون رضایت متصرف سابق را لازم دانسته اما این معنی مستلزم به آن نیست که گواهی به عدوانیت تصرف برپا شود.

5: ثبوت تصرف بدون رضایت متصرف سابق چگونه ممکن می باشد؟
5: ثبوت تصرف بدون رضایت متصرف سابق چگونه ممکن می باشد؟

 

6: تصرف عدوانی در احراز مالکیت متصرف در خصوص  املاک استیجاری به چه صورت می باشد؟

طبق ماده 7 قانون برای پیشگیری از تصرف عدوانی در صورتی که مستاجر گس از انقضای تاریخ اجاره ملک را تخلیه نکند بعد از ارسال اخطار به وی متصرف عدوانی شناخته می شود، ولی فرض ماده آن است که عنوان اجاره و دخالت متصرف به عنوان مستاجر ثابت شود وگر نه دادسرا صلاحیت رسیدگی با اجاره نامه را نخواهد داشت.

7: در دعوای تصرف عدوانی اگر سند صادر نشود چه مشکلی پیش خواهد آمد؟

اگر در تصرف عدوانی سندمالکیت شخص صارد نشود به دلیل گذشتن مدت اعتراض بر ثبت، شامل ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی نخواهد بود.

7: در دعوای تصرف عدوانی اگر سند صادر نشود چه مشکلی پیش خواهد آمد؟
7: در دعوای تصرف عدوانی اگر سند صادر نشود چه مشکلی پیش خواهد آمد؟

8: آثار اقامه دلیل بر مشروعیت تصرف در ملک غیر را بررسی کنید؟

بر حسب قانون و اصول طرف دعوای تصرف عدوانی باید مشروعیت تصرف خود در ملک غیر دلیل و منطقی ارائه دهد و اگر این گونه نشود دادگاه نمی تواند به استدلال اینکه سند مالکیت خانه خواهان و صورت جلسه حدود خواهان دخالت داشته و علاوه بر عدوانی بودن تصرفات اورا محکوم به بی حقی کند.

8: آثار اقامه دلیل بر مشروعیت تصرف در ملک غیر را بررسی کنید؟
8: آثار اقامه دلیل بر مشروعیت تصرف در ملک غیر را بررسی کنید؟

9:  اگر در تصرف عدوانی مالکیت خوانده نفی گردد باید چه اقداماتی انجام داد؟

زمانی که خوانده تصرف عدوانی مالکیت استقلالی خود را نفی کند و هر گونه کار و عمل خود را مربوط به گماشتگی از شخص دیگری بنماید و آن شخص طبق داد خواست دادرسی اظهارات او را تایید کند و خود را معرفی نماید و همچنین هر گونه دلیلی به مستقل بودن خوانده در تصرف را رد کند و به دادگاه ارائه نشود در این صورت حکم و محکومیت خوانده بر خلاف اصول معین خواهد بود.

9:  اگر در تصرف عدوانی مالکیت خوانده نفی گردد باید چه اقداماتی انجام داد؟
9:  اگر در تصرف عدوانی مالکیت خوانده نفی گردد باید چه اقداماتی انجام داد؟

10: ورود شخص سوم در دعوای تصرف عدوانی چه حکمی دارد؟

با اشاره به ماده 270 قانون آیین دادرسی مدنی حضور شخص سوم در دعوای تصرف عدوانی هیچ منعی وجود ندارد.

امیدوارم این مقاله پاسخگوی سوالات شما عزیزان باشد.

در این زمینه نیازمند مشاوره هستید؟

نام و شماره تماس خود را وارد کنید تا کارشناسان ما با شما تماس بگیرند:

  نام شما

  شماره تماس شما

  دیدگاهتان را بنویسید

  • 09121304085
  • Afshinzima32501@gmail.com
  • فرشته،خیابان خیام،نبش قرنی،، خیابان سپهبد قرنی
  • روش های همکاری با ما
  • قوانین و مقررات
  • پرونده های جنجالی

  گروه وکلای راهیان عدالت آماده ارایه انواع خدمات مشاوره و قبول وکالت در تمامی حوزه ها می باشد. 

  ما با سابقه درخشان در این حوزه فعالیت میکنیم و معتقدیم حق گرفتنیست!

  مشاوره سریع حقوقی و وام