لایحه تحریر ترکه-دادخواست بی درنگ

در این مقاله با بررسی لایحه تحریر ترکه در خدمت ما عزیزان هستیم.

 دراین مقاله قصد داریم به سولات زیر پاسخ دهیم:

تعریف ارث چیست؟

تعریف وارث و مورث چیست؟

ارکان ارث کدام اند؟

ترکه به چه معناست؟

ماترک به چه صورت معنی می گردد؟

آیا دیه در حکم ماترک است؟

دیه چیست؟

دیه از نظر اسلام چگونه تقسیم می گردد؟

دیه بر چه اساسی به عنوان ماترک محسوب می گردد؟

ماده 867 و868 قانون مدنی در رابطه با ترکه چگونه برخورد می کند؟

انحصار وراثت از لحاظ ماترک چگونه انچام می شود؟

ترکه تا قبل از تقسیم تصفیه در مالکیت چه کسی قرار خواهد گرفت؟

تحریر ترکه به چه صورت انجام می گیرد؟

آیا غیبت اشخاص در تحریر مانع از تحریر ترکه نمی شود؟

هدف از تحریر ترکه چیست؟

مواد لازم برای تحریر ترکه کدامند؟

قبول یا رد ترکه چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟

قبول یا رد ترکه در راتباط با تحریر ترکه چگونه است؟

20 . معنی مهروموم ترکه چیست؟

مزایای طرح دعوی مهر و موم ترکه توسط وکلای استیناف گر به چه صورتی انجام می پذیرد؟

صلح نامه تقسیم ارث چگونه انجام می شود؟

اعتراض به تحریر ترکه به چه صورتی انجام می پذیرد؟

 

ارث به انتقال اموال از متوفی به بازماندگان معنی می گردد،که در فقه اسلام جای کم و زیاد کردن و اما و اگر ندارد.

در این بین ، ترکه تمام اموال منقول و غیر منقول  و منافع ، دیون و تمام مطالبات را شامل می گردد.

تعریف ارث چیست؟

دریافت مال و حقی که از میت بماند و آنچه در حکم مرگ باشد را با شرایط و قواعد اسلامی در مفهموم ارث گذاشته می شود.

تعریف ارث چیست؟
تعریف ارث چیست؟

تعریف وارث و مورث چیست؟

به کسی که از مال میت تحت شرایط خاص ببرد ، وارث وبه کسی که مال از او به جا گذاشته شود مورث می گویند.

از نظر فقهی و در قرآن کریم از ارث به عنوان فریضه و یا فرض نام برده شده است.

ارکان ارث کدام اند؟

مورث ،وارث و ترکه از ارکان ارث هستند.

ترکه به چه معناست؟

از نظر مفهومی ترکه به این صورت معنی می شود که دارایی و اموال یک شخص و به طور کلی صفات شایسته که با تولد یک فرد به وجود آمده و با فوت وی از بین می رود.

در این صورت با فوت شخص اموال ودارایی که از او به جا می ماند از نظر مالی و حقوقی ترکه نامیده می شود.

ترکه به چه معناست؟
ترکه به چه معناست؟

ماترک به چه صورت معنی می گردد؟

اموالی که در حین مرگ در مالکیت متوفی باشد در زمره ی اموال  ماترک بوده حتی در صورتی که تا زمان تقسیم شدن بین وراث از بین برود.

آیا دیه در حکم ماترک است؟

جراحت و صدمات و تاوان ناشی بعد از مرگ شامل حقوق ماترک نمی باشد و از مقررات مربوط به آن  می توان پیروی و یا پیگیری نکرد.

در این مبحث لازم به ذکر است که دیه از قاعده ی بالا جدا می باشد.

دیه چیست؟

دیه که از نظر اسلامی مالی می باشد که به علت کشتن یا نقص عضو کردن باید به زیان دیده پرداخت شود.

از نظر حقوقی دیه به وسیله ی دادگاه مشخص می گردد و جزای نقدی است که به نفع مجنی علیه از مجرم گرفته می شود.

دیه از نظر اسلام چگونه تقسیم می گردد؟

دیه در اسلام بر شش معیار می باشد ، که دیه ی زن نصف دیه یک مرد بوده که اکثر فقهای اهل سنت و شیعه بر این موضوع اتفاق نظر دارند.

دیه بر چه اساسی به عنوان ماترک محسوب می گردد؟

دیه از لحاظ اینکه باعث ایجاد حق می شود و با توجه به اینکه ماهیت کیفری داشته و جنبه ی حقوقی و مدنی به خود می گیرد که به همین دلیل ماترک محسوب می شود.

دیه بر چه اساسی به عنوان ماترک محسوب می گردد؟
دیه بر چه اساسی به عنوان ماترک محسوب می گردد؟

 

ماده 867 و 868 قانون مدنی در رابطه با ترکه چگونه برخورد می کند؟

در تقسیم ترکه باید از لحاظ قانونی مقدماتی لحاظ شود ، به این صورت که مالکیت ماترکه بعد از فوت میت به صورت قهری می باشد وشرط آن نیز پرداخت حقی است که به عهده ی ترکه قرار می گیرد.

انحصار وراثت از لحاظ  ماترک چگونه انچام می شود؟

در واقع باید قبل از تقسیم کردن ترکه حتما باید انحصار وراثت انجام بگیرد و مشخص شود که هر شخص مطابق قانون چقدر ارث می برد ، در همین راستا  برای تقسیم کردن ترکه و اضافه کردن آن به اموال خود(وارث) پس از مشخص شدن مقدار ترکه و عنداللزوم اتخاذ روش های لازم برای حفظ ترکه و منع وارث از دخل و تصرفی که در ترکه ایجاد می کند باید حق و حقوق ترکه از آن کم می شود.

انحصار وراثت از لحاظ  ماترک چگونه انچام می شود؟
انحصار وراثت از لحاظ  ماترک چگونه انچام می شود؟

ترکه تا قبل از تقسیم تصفیه در مالکیت چه کسی قرار خواهد گرفت؟

در این ارتباط نظر و قواعد مختلفی وجود خواهد داشت ، وارثان می تونند تر که را نپذیرند ،ولی با قبول کردن یا قبول نکردن آن پس از تصفیه شدن ترکه نوبت به تقسیم آن می گردد که بین وراث متوفی تقسیم انجام می گیرد.

ترکه تا قبل از تقسیم تصفیه در مالکیت چه کسی قرار خواهد گرفت؟
ترکه تا قبل از تقسیم تصفیه در مالکیت چه کسی قرار خواهد گرفت؟

تحریر ترکه به چه صورت انجام می گیرد؟

نماینده ی حقوقی و یا وصی قانونی متوفی می توانند برای تعیین تحریر ترکه از دادگاه درخواست تحریر کند، و با دعوت از اشخاص ذینفع و با درج آگهی که از یک ماه کمتر و یا سه ماه  بیشتر نشود دعوت به انتشار ترکه می کند.

 

آیا غیبت اشخاص در تحریر مانع از تحریر ترکه نمی شود؟

غیبت اشخاص ذینفع در تحریر ترکه مانع از تحریر ترکه نمی شود.

هدف از تحریر ترکه چیست؟

تعیین ترکه بسیار گسترده تر می باشد به این صورت که ترکه قابل ارزیابی می شود که با این اوصاف زمینه برای قبول و رد آن مهیا می شود، که این تحریر به واضحتر شدن تفکر برای وراث بیشتر فعال می شود وهچنین طلبکاران نیز می توانند از میزان وثیقه خود برای طلب خود اطلاع پیدا کنند.

هدف از تحریر ترکه چیست؟
هدف از تحریر ترکه چیست؟

مواد لازم برای تحریر ترکه کدامند؟

1.اگر یکی یا چند از وراث غایب باشد در زمان تحریر یا وارثی مشخص نباشد در این صورت شخصی امین می تواند ظرف ده روز در خواست تحریر کند.

2.زمانی که بعضی از وراث ترکه را قبول نکنند.

 1. در باره ی ترکه ی متوفی خارجی با تعیین ترکه در دادگاه و با حضور دادستان ترکه انجام می گیرد.

قبول یا رد ترکه چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟

در صورت قبول ترکه به وسیله ی ورثه  باید دیون متوفی را پرداخت نمایند و یا اگر آن را واگذار کنند که در این صورت به طلب کار ها داده می شودوهم چنین شرط قبول کردن خود را می توانند به تحریر کردن ترکه قرار دهند.

وراث می توانند ترکه را رد کنند در این صورت دیونی متوقی بر عهده ی انها نمی باد.

قبول یا رد ترکه در راتباط با تحریر ترکه چگونه است؟

1.اگر تحریر ترکه انجام شده باشد در این صورت  وراث یک ماه به قبول و یا رد آن فرصت دارند.

2.زمانی که هنوز تحریر صورت نگرقته باشد به همین دلیل ورثه می توانند آن را رد یا قبول کنند.

3.اگر ورثه ترکه را قبول کنند در این صورت طبق ماده ی 248 باید دیونی که بر عهد هی متوفی بوده را بپردازن و یا اینکه بشود ثابت کرد  که ترکه کمتر از دیون می باشد و یا ترکه بدون تقصیری از بین رفته است.

4.اگر بعضی از وراث بخواهند ترک را قبول کنند وبعضی دیگر آن را قبول نکند در این صورت وظایف خود را بای طبق مادهی 240تا 248به طور کامل انجام دهند.

 1. اگر تمام واث ترکه را به طور کامل رد کنند در این صورت حکم مال متوفی به عنوان اموال بلا وارث ثبت خواهد شد مطابق با ماده ی 327 تا 336 قانون حسبی اقدام صورت خواهد پذیرفت.

6.قبول ترکه می تواد بصورت صریح و روشن مشخص شده باشد مانند نوشتن و گرفتن قبول سند رسمی  که ضمنی بوده ، که در این صورت به عنوان بیع وامثال آن مشخص میشود.

ذکر این نکته ضروری می باشد که اقداماتی مانند تعمیر و جمع آوری وسایل  برداشت محصول به مفهول قبول کردن ترکه نخواهد بود با توجه به مواد 255 ،257و 241 امور حسبی  قانون اسلامی.

نکته ی بسیار مهم دیگر در رد یا قبول ترکه به این شرح می باشد که وارثی قبل از رد کردن ترکه فوت شود حق رد به ورثه ا که دارد منتقل می شود.

مراجع صالح به رسیدگی در ورد ترکه کدام مراجع می باشد؟

با تئجه به ماده 136 قانون  امور حسبی  امور ترکه با توجه به دادگاه بخشی می باشد که آخرین محل برای متوفی می باشد و اگر متوفی در ایران سکونت نداشته باشد با آخرین دادگاهی قرار می گیرد که محل زندگی آخر متوفی باشد، در صورت اقامت  در محلی به غیر از ایران دادگاه صالح جایی است که ترکه در آنجا واقع  شده و انجام می گیرد.

در مورد اموال غیر منقول صلاحیت با دادگاهی است که قبلا شروع به اقدام کرده است مطابق با ماده ی 165 که اشاره دارد به هرگاه دادگاهی  مانند دادگاه فوق صالح باشد اموال در حوزه آن دادگاه است.

وظایف مراجع صالح  در تحریرترکه چیست؟

مطابق با ماده 163 در قانون امور حسبی  به آخرین اقامتگاه متوفی که در ایران باشد در حوزه آن دادگاه قرار خواهد داشت.

از جمله وظایف دادگاه صالح برای رسیدگی به درخوست ها مطابق با ماده 210 قانون امور حسبی  وقتی را در مدت یک الی سه ماه مشخص کرده ویا در روزنامه های کثیر الانتشار آگهی داده تا ورثه و بستانکاران و مدیونین ویا کسانی که به هر صورتی حقی بر گردن متوفی داشته اند بتوانند در تاریخ و ساعت تعیین شده در دادگاه جهت تعیین تحریر ترکه حاضر شوند.

وهمچنین در صورت اقامت نداشتن هریک از وراث یا مدیونین در روز دادگاه برای آنان احضاریه صادر خواهد شد.

در ستون خوانندگان وصی و وارثان به تحریر ترکه قرار می گیرند که در دادگاه و جلسه ی رسیدگی حاضر شوند  و اگر برای دادگاه مشخص شود که وارث دیگری وجود دارد آن وراث را نیز صدا می زند  و رسیدگی به تحریر ترکه را محدود به خواندگان قبلی نخواهد کرد.

در اینجا باید به این نکته ی مهم توجه داشت که غیبت اشخاصی که فذا خوانده شده اند مانع از تحریر ترکه نیست مطابق با قانون 212 امور حسبی.

صورتی از اجزایی که برای تحریر ترکه رداشته می شود را نام برده؟

1.نام  و سمت تحریر کننده

2.نام و مشخصات کسانی که احضار شده اند.

3.محلی تحریر ترکه درآن صورت می گیرد.

4.اظهارت اشخاص راجب  دارایی و یا بدهی متوفی

5.نام و مشخصات کسی که اموال به او تحویل داده شده است.

معنی مهر و موم ترکه چیست؟

این مفهوم عبارت است از اقدامی که توسط مراجع قضایی صورت می‌گیرد تا ورثه از هرگونه استفاده و دخل و تصرف در ترکه ممنوع ‌شوند  نتوانند دسترسی پیدا کنندو این امر به ‌منظور حفظ و نگهداری از ترکه انجام می پذیرد.

مهر و موم ترکه صرفاً با درخواست هر یک از ورثه متوفی یا نماینده قانونی آنان انجام می پذیرد، وارث درصورتی‌ که وصیت به جزء مشاع شده باشد، طلبکار متوفی و وصی انجام می‌گیرد و همین افراد نیز حق رفع مهر و موم ترکه راپیدا می کنند. درخواست رفع مهر و موم ترکه نیز به دو صورت انجام می تواند بگیرد بدون تنظیم ریز ترکه یا با درخواست تنظیم‌ ریز ترکه صورت می پذیرد.

معنی مهر و موم ترکه چیست؟
معنی مهر و موم ترکه چیست؟

مزایای طرح دعوی مهر و موم ترکه توسط وکلای استیناف گر به چه صورتی انجام می پذیرد؟

باید به این نکته ی اساسی توجه داشت که با توجه به اینکه کوچکترین اشتباه در دادخواست و تقدیم آن می تواند باعث رد شدن دادخواست و از بین رفتن هزینه های انجام شده شود باید در صورت طرح این دعوی بوسیله و کلای استیناف گر امکان بروز خطاهای موجود را بتوان به صفر رساند و مدت زمانی که قرار است رای مهر و موم ترک گرفته می شود بسیار کم می باشد نیازی به حضور وارث و موکل جهت حضور در جلسات دادگاه و یا اجرای آراء دادگاه ها نمی باشد.

وکیل میتواند خسارت قانونی و حق الوکاله پرداختی توسط موکل را پس بگیرد و حتی شکایت کند.

صلح نامه تقسیم ارث چگونه انجام می شود؟

وراث متوفی این حق را بر خود می­ توانند داشته باشد که با ارایه و تنظیم صلح­نامه­ ای پیش از تقسیم ماترک، سهم­الارث خویش را به سایر وراث یا مدیونین و یا طلبکاران منتقل کند.

وراثان متوفی باید بتوانند با ارائه اسناد محکم که دلایل کافی داشته باشد ، که این اسناد می تواند شامل سند محضری، اقرار، شهادت شهود باشد.

اعتراض به تحریر ترکه به چه صورتی انجام می پذیرد؟

با توجه به ماده­ ی نه قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، تمام آرای صادره ی قانون تحریر ترکه ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض می ­باشد.

مرجع صالح جهت اعتراض برحسب مورد، دادگاه عمومی حقوقی یا کیفری 2 همان حوزه ­ی قضایی است.

در این زمینه نیازمند مشاوره هستید؟

نام و شماره تماس خود را وارد کنید تا کارشناسان ما با شما تماس بگیرند:

  نام شما

  شماره تماس شما

  دیدگاهتان را بنویسید

  • 09121304085
  • Afshinzima32501@gmail.com
  • فرشته،خیابان خیام،نبش قرنی،، خیابان سپهبد قرنی
  • روش های همکاری با ما
  • قوانین و مقررات
  • پرونده های جنجالی

  گروه وکلای راهیان عدالت آماده ارایه انواع خدمات مشاوره و قبول وکالت در تمامی حوزه ها می باشد. 

  ما با سابقه درخشان در این حوزه فعالیت میکنیم و معتقدیم حق گرفتنیست!

  مشاوره سریع حقوقی و وام