نمونه رای دادگاه رفع تصرف عدوانی-دادخواست فوری

مقاله ای حقوقی با موضوع نمونه رای دادگاه رفع تصرف عدوانی برای شما آماده کرده ایم.

احتمال دارد که ملکی در یک زمان مشخص، در تصرف فردی بوده باشد، ولی فرد دیگری بدون رضایت وی و بصورت غیر قانونی ملک را تصاحب نماید. در این شرایط متصرف قبلی، اعاده تصرف کرده و دادخواست رفع تصرف عدوانی می نماید

نمونه رای دادگاه رفع تصرف عدوانی
نمونه رای دادگاه رفع تصرف عدوانی

طرفین دعوی در رفع تصرف عدوانی شامل متصرف قبلی بعنوان خواهان و متصرف فعلی به عنوان خوانده دعوی می باشند

به یاد داشته باشید که بهتر است برای انجام و مشاوره حقوقی خود با هر عنوانی به یک دفتر وکالت معتبر مراجعه کنید. پیشنهاد ما گروه وکلای راهیان عدالت می باشد.

در این مقاله سعی شده تا به سوالات زیر پاسخ داده شود.

1.دعوای کیفری و روش های رفع تصرف عدوانی کدامند؟

2.ارکان دعوای رفع تصرف عدوانی کدامند؟

3.نکات کلیدی در خصوص رفع تصرف عدوانی کدامند؟

4.نحوه اجرایی رای در رفع تصرف عدوانی به چه صورت است؟

5.تصرف عدوانی کیفری به چه صورت است؟

6 یک نمونه رای رفع تصرف عدوانی را تحلیل کنید

.

1.دعوای کیفری و روش های رفع تصرف عدوانی کدامند؟

هر عملی که قانون برایش مجازات وضع کرده باشد، جرم به حساب می آید و ماده 690 قانون مجازات اسلامی هم «تصرف عدوانی مال منقول غیر»، «مزاحمت از احقاق حق» و «ممانعت از اجرای حق» را مستحق مجازات می داند.

1.دعوای کیفری و روش های رفع تصرف عدوانی کدامند؟
1.دعوای کیفری و روش های رفع تصرف عدوانی کدامند؟

به توجه به نظر بعضی از حقوقدانان و با استناد به تعاریف قانونی « جرم تصرف عدوانی به معنی تصرف مال غیر منقول متعلق به دیگری بدون رضایت مالک یا متصرف قانونی آن» می باشد.

2.ارکان دعوای رفع تصرف عدوانی کدامند؟

ارکان دعوای رفع تصرف عدوانی عبارتند از :

ثابت کردن تصرف قبلی خواهان و همچنین ثابت کردن تصرف فعلی خوانده و اثبات غیر قانونی بودن تصرف فعلی .

در دعوای  تصرف عدوانی، مالکیت مورد رسیدگی نمی باشد و فقط به سابقه تصرف شخص خواهان و همین طور عدوانی بودن تصرف خوانده، رسیدگی به عمل می آید

2.ارکان دعوای رفع تصرف عدوانی کدامند؟
2.ارکان دعوای رفع تصرف عدوانی کدامند؟

3.نکات کلیدی در خصوص رفع تصرف عدوانی کدامند؟

1.شخصی که ملک را تحت تصرف دارد به نمایندگی از مالک و به قائم مقامی از وی می تواند به طرح دعوای رفع تصرف عدوانی اقدام نماید.

2.مشروع بودن منشاء تصرف سابق خواهان می بایست ثابت شود.

با توجه به این نکته فردی که ملک را غصب نموده است، علیه متصرف کنونی نمی تواند طرح دعوا نماید.

3.در طرح دعوای تصرف عدوانی، مالکیت رسمی خواهان بر ملک لازم نیست، اما در صورتی که خواهان سند مالکیت ملک را در دست داشته باشد، اثبات این موضوع که قبلا متصرف ملک بوده است مورد نیاز نیست.

4.اگر فردی نسبت به اصل مالکیت ملک، طرح دعوا نموده باشد همزمان با آن نمی تواند دعوای رفع تصرف عدوانی را طرح نماید.

5.دعوای رفع تصرف عدوانی، فقط درباره ملک و اموال غیر منقول کاربرد دارد.

6.اگر تصرف متصرف کنونی با اجازه متصرف قبلی بوده باشد، ادامه تصرف شخص متصرف از مصداق های تصرف عدوانی به شمار نمی آید.

7.مدت تصرف قبلی خواهان باید به مقداری بوده باشد که او عرفا متصرف به حساب آید که تشخیص این مدت، بعهده قاضی می باشد.

در گذشته این مدت یکسال در نظر گرفته شده بود که امروزه بعضی از دادگاه ها این مدت زمان را مبنای تعیین تصرف می گذارند و اعتقاد دارند که متصرف سابق در صورتی می تواند دادخواست رفع تصرف عدوانی بدهد که یک سال و بیشتر ملک را در تصرف داشته باشد

.

4.نحوه اجرایی رای در رفع تصرف عدوانی به چه صورت است؟

این دعوا بعد از صدور رای بدوی قابل اجرا می باشد و درخواست تجدبد نظر باعث به تاخیر افتادن اجرای حکم نمی شود.

پس بعد از صدور حکم مبنی بر رفع تصرف عدوانی، اجراییه صادر شده و رای به اجرا در می آید.

4.نحوه اجرایی رای در رفع تصرف عدوانی به چه صورت است؟
4.نحوه اجرایی رای در رفع تصرف عدوانی به چه صورت است؟

5.تصرف عدوانی کیفری به چه صورت است؟

دعاوی تصرف که به دعاوی ثلاث هم معروف هستند، دارای بعد کیفری نیز هستند و مطابق با ماده 690 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، قابل مجازات است و مجازات آن حبس تعزیری درجه 6 است. در مورد دعوای کیفری دعاوی ثلاث، تمامی شرایط حقوقی که در بالا ذکر شد موجود است و تفاوت آن در این است که شاکی حتما باید مالک رسمی ملک باشد و متهم نیز سوء نیت داشته باشد.

5.تصرف عدوانی کیفری به چه صورت است؟
5.تصرف عدوانی کیفری به چه صورت است؟

6.یک نمونه رای رفع تصرف عدوانی را تحلیل کنید.

خواهان ها: آقایان ب.ل و م.ک

خواندگان: آقایان ع.الف و ق.ص با وکالت آقای ن.واو

خواسته ها: 1.رفع تصرف عدوانی 2.مطالبه اجرت المثل اموال

6.یک نمونه رای رفع تصرف عدوانی را تحلیل کنید.
6.یک نمونه رای رفع تصرف عدوانی را تحلیل کنید.

رای دادگاه:

بر اساس طرح دادخواست، خوانده مدعی است که خواندگان از جمله مالکین مشاعی پلاک ثبتی موضوع خواسته هستند و خواندگان به عنوان یکی از مالکین، سهام مشاعی قسمت هایی از پلاک ثبتی را تصرف کرده و از استفاده خواهان از قسمت محصور ممانعت به عمل می آورند. با توجه به این، صدور حکم مبتنی بر رفع تصرف خواندگان از مساحت 4200 متر مربع از پلاک ثبتی 9876/25 و پرداخت اجرت المثل زمان تصرف از تاریخ 30/7/90 لغایت زمان اجرای حکم مورد درخواست می باشد.

وکیل خواندگان اظهار داشته که خواهان دلیلی بر مسبوق بودن تصرفات خود اظهار نداشته و دلیلی مبنی بر بیرون کردن قسمت های ادعا شده توسط خوانده موجود نمی باشد و تصرفات خواندگان با توجه به اسناد در دست، با هماهنگی و توافقات قبلی می باشد. و موضوع دیگر این است که تعداد زیادی از پلاک موضوع خواسته در اجرای ماده 147 قانون ثبت از پلاک ذکر شده جدا شده و برای اشخاص مختلف به موجب پلاک های فرعی جدید سند مالکیت صادر شده است.

پس دادگاه با توجه به این موضوع که

1.روش مالکین مشاعی در واگذار کردن قطعات به اشخاص متعدد از توافق ضمنی آنها بر تعیین قسمت هایی که تحت تصرف دارند و اجازه واگذاری قسمت های خود را دارد.

2.به موجب اسناد ارائه شده از طرف خواندگان بر مبنای توافقات در رابطه با پلاک ثبتی موضوع خواسته، دلیی بنابر محق بودن خواهان در مطالبه کردن اجرت المثل موجود نمی باشد.

3.گرفتن تصمیم در رابطه با دعوای خواهان نیازمند تعیین کلیه مالکین مشاعی در رابطه با کیفیت و نحوه تصرفان آنها بوده و طرح دعوا به طرفیت تمامی مالکین مشاعی امکان پذیر است. با توجه به این دادگاه، دعوای طرح شده را وارد می داند و نسبت به بی حقی و رد دعوای خواهان حکم صادر می کند.

 

تحلیل دعوا:

دادگاه طرح دعوا را به طرفیت تمامی مالکین ضروری می داند، درست است زیرا پذیرش خواسته خواهان تنها موجب ضرر خواندگان دعوای موجود می گردد.

با توجه به ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی که می گوید اصل برائت است و هرکسی که مدعی حقی است باید آن را به اثبات برساند…رای کاملا درست صادر گردیده است.

تحلیل دعوا:
تحلیل دعوا:

در این زمینه نیازمند مشاوره هستید؟

نام و شماره تماس خود را وارد کنید تا کارشناسان ما با شما تماس بگیرند:

  نام شما

  شماره تماس شما

  دیدگاهتان را بنویسید

  • 09121304085
  • Afshinzima32501@gmail.com
  • فرشته،خیابان خیام،نبش قرنی،، خیابان سپهبد قرنی
  • روش های همکاری با ما
  • قوانین و مقررات
  • پرونده های جنجالی

  گروه وکلای راهیان عدالت آماده ارایه انواع خدمات مشاوره و قبول وکالت در تمامی حوزه ها می باشد. 

  ما با سابقه درخشان در این حوزه فعالیت میکنیم و معتقدیم حق گرفتنیست!

  مشاوره سریع حقوقی و وام