رای دادگاه ابطال سند رهنی

در این مقاله قصد داریم با موضوع رای دادگاه ابطال سند رهنی در خدمت شما عزیزان هستیم.

در این مقاله به سولات زیر پاسخ خواهیم داد:

 1. چگونه مالک می تواند دادخواست ابطال سند رهنی را مطرح کند؟
 2. خریدار ملک چگونه می تواند رای دادگاه برای ابطال سند رهنی را بگیرد؟
 3. دادگاه رسیدگی به مشکل طرفین دعوی در سند رهنی در چه مکانی تشکیل می شود؟
 4. رای دادگاه جهت ابطال سند رهنی چگونه داده می شود؟
 5. در پیش نویس سند جدید چه مشخصاتی لحاظ خواهد شد؟
 6. اداره ی ثبت چگونه از فروش ویا مزایده ی سند ابطال شده جلوگیری می کند؟
 7. نکات کلیدی در ارتباط با دعوی طرفین ابطال سند رهنی کدامند؟
 8. ماده ی هفتادویک قانون دفتر داران اسناد رسمی در مورد ابطال سند رهنی چه موضوعی در بر دارد؟
 9. رای دادگاه جهت ابطال سند رهنی چگونه نگاشته می شود؟
رای دادگاه ابطال سند رهنی
رای دادگاه ابطال سند رهنی

یکی از سند هایی  که برای ارائه به دادگاه رسمیت دارد ، سند رهنی می باشد ، که در دفاتر اسناد رسمی تهیه و تنظیم می گردد ، که به موجب آن شخص بدهکار می تواند ملک خود را بابت بدهی به صورت وثیقه در رهن طلبکار قرار دهد و چنان چه برای شخص طلبکار مشخص شود که سند به صورت رسمی ثبت نشده است،می تواند از طریق دادگاه رای  به ابطال سند رهنی را بگیرد.

چگونه مالک می تواند دادخواست ابطال سند رهنی را مطرح کند؟

زمانی که شخصی ملک  دیگر را که مالک آن نیست را به عنوان مال خود در رهن اشخاص حقیقی وحقوقی قرار دهد.

چنان چه برای صاحب اصلی ملک مشخص ومعلوم شود که ملک او بدون اطلاعش  در رهن کسی است ، می تواند دادخواست ابطال سند رهنی را مطرح کند.

چگونه مالک می تواند دادخواست ابطال سند رهنی را مطرح کند؟
چگونه مالک می تواند دادخواست ابطال سند رهنی را مطرح کند؟

خریدار ملک چگونه می تواند رای دادگاه برای ابطال سند رهنی را بگیرد؟

زمانی که شخصی ملکی را  با سند عادی خریداری کرده و در صورتی که فروشنده ی ملک پس از امضای قولنامه ، اقدام به رهن بردن ملک فروخته شده ی خود کند در آن صورت خریدار ملک  می تواند رای دادگاه جهت ابطال سند رهنی را بگیرد.

 

دادگاه رسیدگی به مشکل طرفین دعوی در سند رهنی  در چه مکانی تشکیل می شود؟

از صورت مسئله مشخص می باشد که ، دعوای ابطال سند رهنی از جمله اموال غیر منقول محسوب می گردد ، بنابراین دادگاه صالح جهت رسیدگی  به این موضوع در محل وقوع ملک  رسیدگی می گردد.

دادگاه رسیدگی به مشکل طرفین دعوی در سند رهنی  در چه مکانی تشکیل می شود؟
دادگاه رسیدگی به مشکل طرفین دعوی در سند رهنی  در چه مکانی تشکیل می شود؟

رای دادگاه جهت ابطال سند رهنی چگونه داده می شود؟

در صورت دادن رای به ابطال سند رهنی توسط دادگاه در آن زمان گواهی قطعیت برای شاکی پرونده صادر می گردد ، که در این صورت ذی نفع ماجرا به همراه حکم قطعی دادگاه به دفتر املاک واسناد مراجعه نموده و موضوع را با رئیس اداره ی ثبت آن دفتر در میان می گذارد و در آن صورت کارمند دفتر املاک با بررسی مدارک وتطبیق دادن مشخصات ثبت شده با مضامینی که در پرونده ی ثبتی درج شده است ، مراحل انجام شده در ابطال سند رهنی را در ستون ملاحضات دفتر املاک شرح می دهد.

در پیش نویس سند جدید چه مشخصاتی لحاظ خواهد شد؟

در پیش نویس سند جدید علاوه بر مشخصات مالک جدید محتویاتی مانند موضوع پروندهی ابطال سند رهنی ، شماره تنظیم سند و تاریخ ابطال آن به طور مفصل نوشته خواهد شد.

در پیش نویس سند جدید چه مشخصاتی لحاظ خواهد شد؟
در پیش نویس سند جدید چه مشخصاتی لحاظ خواهد شد؟

اداره ی ثبت چگونه از فروش ویا مزایده ی سند ابطال شده جلوگیری می کند؟

در واقع اداره ی ثبت بخش نامه ای را  خطاب به همه ی دفترهای اسناد مبنی بر اطلاع از ابطال سند رهنی ، از فروش ومزایده ی سند ابطال شده ی ملک جلوگیری می نماید واگر چنان چه سند ی نیز به اداره ثبت ارجاع داده شود آن را نیز باطل نموده و ضمیمه ی پروند ه خواهد کرد.

نکات کلیدی در ارتباط با دعوی طرفین ابطال سند رهنی کدامند؟

 • باید به این نکته ی مهم دقت کرد که کسی نمی تواند با مبایعه نامه ی عادی داد خواست ابطال سند رهنی بدهد ، چون از نظر دادگاه مالک شناخته نمی شود ، بنابراین باید همزمان با درخواست برای ابطال سند رهنی اقدام به تنظیم سند رسمی به نام خود را مطرح نماید.
 • ابطال سند رهنی فرع بر بطلان عقد رهن می باشد که شخص درخواست دهنده باید با داد خواست ابطال سند رهنی قبول بطلان عقد رهن را نیز از دادگاه بخواهد.
 • در صورتی که دادخواست ابطال سند رهنی  هم زمان با توقیف سند رهنی مطرح شود ، در این صورت ابتدای ساکن دادگاه ابطال  دادخواست ابطال سند رهنی برگزار می شود وسپس به موضوع توقیف وابطال اجراییه رسیدگی می گردد.

ماده ی هفتادویک قانون دفتر داران اسناد رسمی در مورد ابطال سند رهنی چه موضوعی در بر دارد؟

در این ماده ی قانونی محاکم قضایی را مجبور نموده اند که در مواردی که رای به ابطال سند رهنی داده می شود مراتب را هر چه سریع تر به دفاتر اسناد رسمی اعلام نمایند.

وچنان چه مورد سند ابطال شده ملک باشد در آن صورت ملاحضات سند ابطال شده ثبت در دفتر اسناد رسمی توسط سر دفتر انعکاس پیدا خواهد کرد.

رای دادگاه  جهت ابطال سند رهنی چگونه نگاشته می شود؟

در خصوص دعوای….با وکالت….به طرفیت….. خواسته ی صدور حکم مبنی بر ابطال سند…. شماره….مورخ…دفترخانه ی …..ابطال سند رهنی به شماره …..به تنظیم سند رسمی انتقال پلاک ثبتی ……به موجب مبایعه نامه ی …تنظیمی در مشاور املاک….  یک واحد ….. جزء پلاک ثبتی شماره ….. بخش …. از خواندگان …. با وکالت ….. مورد معامله ……..را تحویل گرفته و تصرف دارد و لکن در تاریخ …. طی سند شماره …. دفترخانه . . .. ملک اینجانب ……… انتقال‌یافته است و نامبرده نیز مبادرت به اخذ سند ……مالکیت تحت پلاک ثبتی…….. نموده و طی سند شماره …مورخ …. دفترخانه . . . ….قرار داده است

اوراق و محتویات پرونده

دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده مدارک و مستندات ابرازی خواهان ازجمله مبایعه‌ نامه عادی تنظیمی بین خوانده ردیف …. خواهان و تصویر مصدق دادنامه شماره …. مندرج در کلاسه …. شعبه …. دادگاه ……که برابر آن خوانده ردیف …. به اتهام انتقال مال غیر موضوع شکایت خواهان و غیره محکومیت کیفری حاصل نموده است و تصرفات …. خواهان در ملک مورد دعوی نیز حکایت از تأیید ادعای خواهان می‌نماید و اینکه انتقال رسمی ملک مورد معامله بنام خوانده ردیف … و سپس ترهین آن در نزد ….. از مصادیق معامله فاسد بوده که اثری در تملک ندارد و اینکه خوانده ردیف …. هم اقرار به انجام معامله …… نموده است

بنابراین دادگاه دعوای مطروحه را وارد تشخیص به استناد مواد …قانون مدنی و مواد…قانون آیین دادرسی مدنی ضمن صدور حکم به ابطال سند انتقال رسمی شماره…. مورخ ….. دفترخانه . . . …و ابطال سند رهنی شماره …. مورخ ….. دفترخانه . . . نسبت به پلاک ثبتی ….. بخش….. و همچنین محکومیت خواندگان ردیف …. الی ….. به تنظیم سند رسمی پلاک ثبتی فوق بنام خواهان و پرداخت مبلغ …… ریال بابت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله برابر تعرفه قانونی در حق خواهان محکوم می‌نماید. رأی صادره نسبت به خواندگان ردیف ….و …… حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل‌اعتراض در دادگاه‌های تجدید نظر است و نسبت به سایر خواندگان غیابی ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه می‌باشد.

امیدوارم مقاله ی فوق در جهت راهنمایی به شما دوستان موثر بوده باشد.

در این زمینه نیازمند مشاوره هستید؟

نام و شماره تماس خود را وارد کنید تا کارشناسان ما با شما تماس بگیرند:

  نام شما

  شماره تماس شما

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • 09121304085
  • Afshinzima32501@gmail.com
  • فرشته،خیابان خیام،نبش قرنی،، خیابان سپهبد قرنی
  • روش های همکاری با ما
  • قوانین و مقررات
  • پرونده های جنجالی

  گروه وکلای راهیان عدالت آماده ارایه انواع خدمات مشاوره و قبول وکالت در تمامی حوزه ها می باشد. 

  ما با سابقه درخشان در این حوزه فعالیت میکنیم و معتقدیم حق گرفتنیست!

  مشاوره سریع حقوقی و وام