اعتراض به تحریر ترکه

در این مقاله قصد داریم اعتراض به تحریر ترکه را برای شما عزیزان مورد بررسی قرار دهیم.

در این مقاله به سوالات زیر پاسخ داده می شود:

 • ترکه به چه معناست؟
 • تحریر ترکه و صورت تحریر ترکه به چه معنی می باشد؟
 • تحریر ترکه (لیست اموال متوفی ) به چه شیوه ای است؟
 • مهر و موم ترکه چیست؟
 • اعتراض به تحریر ترکه چگونه صورت می گیرد؟
اعتراض به تحریر ترکه
اعتراض به تحریر ترکه

ترکه به چه معناست؟

معنای مال و ثروت(دارایی)، به معنی سزاوار  و مزیت داشتن حقوق و تکالیف مالی یکی از ویژگی های مربوط به منش و امتیازات انسان است که با متولد شدن آدمی به وجود آمده و با مرگ شخص از بین می رود.

بعد از مرگ شخص، مال و ثروت(دارایی) در تعریفی که بیان شد،  از بین رفته و تنها بخش های مثبت و منفی دارایی برجای می ماند که بعد از مرگ فوت شده ، ترکه نام دارد و یا به بیانی دیگر دارایی آدمی بعد از مرگ از بین رفته و فقط بخش هایی از آن در صورت وجود به وارت انتقال داده می شود.

از دیدگاه و نظر حقوقی معنی ماترک، دارایی است که در زمان مرگ متوفی جز اموال و در اختیارش بوده اگرچه بعد از مرگش تا زمان تقسیم ارث از بین برود با ابن تعریف می توان گفت دارایی به جا مانده از شخص فوت شده که دارای دو بخش مثبت و منفی است بخش مثبت که خود دارایی و مال و اموال شخص است که به ورثه می رسد و بخش منفی دینی است که در دارایی و مال وی است و باید از طریق ماترک پرداخت شود.

ترکه به چه معناست؟
ترکه به چه معناست؟

ماده 587 و 868 قانون مدنی

از لحاظ قانونی برای تقسیم ترکه بایستی مقدماتی انجام شود ؛ طبق ماده 587 و 868 قانون مدنی مالکیت وارثین برای ماترک (میراث) بعد از مرگ متوفی به صورت اجبار (قهری) می باشد و لازمه ثبات آن به پرداخت حقوق و دیونی است که متعلق به ترکه (ارث) است.

در نتیجه علاوه بر این که قبل از تقسیم ترکه(ارث) حتما باید انحصار وراثت انجام شود و نام وارثین و نیز سهم هرکدام طبق قانون مشخص شود، برای تقسیم تراکه(ارث) و دخول آن به اموال ورثه ، بعد از تعیین مقدار ارث و لزوما برای تفکر لازم برای حفظ ترکه(ارث) و مانع شدن ورثه در مداخله و در قبضه آوردن در آن با مهر و موم ترکه بابستی حقوقی که به ترکه متعلق است از آن برداشت شود.

ماده 587 و 868 قانون مدنی
ماده 587 و 868 قانون مدنی

ترکه تا قبل از تصفیه و تقسیم شدن بین وارثین در اختیار چه کسانی قرار دارد؟

در این باب نظریات متفاوتی بیان شده است . ورثه مجبور نیست که ترکه را قبول کند ولیکن چه بپذیرد یا نپذیرد ، بعد از تصفیه ترکه نوبت به تقسیم آن بین ورثه ها می رسد.

تحریر ترکه و صورت تحریر ترکه به چه معنی می باشد؟

ترکه موجب انتقال بخشی از اموال و دارایی و حقوق مالی است ارث گذار هرچیزی که دارد به وارثش می رسد تا از این طریق اموال خانواده اش حفظ شود و به کسانی که بعد از او (متوفی) زنده مانده اند  برسد.

لذا قابل قبول است که در واقع ، انتقال تمام دارایی و حقوق مالی به ارث گذاشته شده و ترکه حاوی کل بخش های دارایی ، اعم از منقول و غیرمنقول ، عین و منفعت و حقوق و دین و مطالبات است. لیکن ، این انبوه از ناخالصی می بایست تصفیه شود و اصل ارث به اموال و دارایی وارثان وارد شود. برای دستیابی به تلفیق ترکه، نیازی نیست به دادگاه مراجعه کرده و آیین دادرسی را رعایت کرد.

در حالت عادی و رثه و بستانکارن می توانند به صورت اجبار باهم همدست شده و با کنترل و مهارت یک یا چند نفر از وارث ها را راضی کنند. علی الرغم این، کاهی ممکن است که تفرقه و دشمنی باشد و یک یا چند نفر از وارثان غایب باشند ، لازم است که تمام ترکه به وسیله مقام قضایی جمع آوری شود. این عمل بطن و ظاهر امنیتی دارد و مطیع و وابسته امور حسبی است.

تحریر ترکه و صورت تحریر ترکه به چه معنی می باشد؟
تحریر ترکه و صورت تحریر ترکه به چه معنی می باشد؟

ماده 206 قانون امور حسبی

و در اصطلاح کلمه ((تحریر ترکه )) نام دارد .ماده 206 قانون امور حسبی در مسند و مرتبه اعلام تحریر ترکه از طریق انتخاب هدف آن می گوید: ((منظور از تحریر ترکه تعیین مقدار ارث و وام و قرض های (دیون) ارث گذار(متوفی) است)).

هدف تحریر ترکه کمی بیشتر از تعیین تلفیق آن است: در روند آن ترکه سنجیده می شود و عرصه  را برای قبول و یا فسخ آن فراهم می کند. تحریر ترکه باعث می شود که وارثان فکر و اندیشه درست و لازم را در تصمیم گیری پیدا کنند . و همچنین تحریر ترکه سبب می شود که طلبکاران هم از وضعیت و اندازه وثیقه خود آگاهی پیدا کنند و طلبکار نیز اندازه طلب خود را با ارزش و بها کل ترکه در زمان مرگ متوفی(وصیت کننده) مقایسه کرده و سهم خود از کل دارایی ارث گذارنده تشخیص می دهد.

برای تحریر ترکه ، روندی از بخش های گوناگون این ترکیب برداشته می شود که در ذیل اعلام می شود:

 • تعریف دارایی های انتقال پذیر(منقول) با تعیین ارزش آن
 • معین کردن وزن و اندازه و قیمت نفره و طلاجات
 • مقدار و نوع پول نقد
 • میزان ارزش و نوع اوراق بهادار
 • سندها با ذکر مشخصات آن ها
 • املاک و مستغلات موقوفه غیر قابل انتقال

براین اساس، که شامل بخش های مثبت دارایی است (( بدهی و دیون متوفی که براساس احکام نهایی و اسناد رسمی و یا برگه های مربوط به متوفی با ادعای طلبکارن و ورثه قطعی است)) و همچنین باید اضافه شود که استشهاد و صورت جلسه لازم و بیانات اشخاص درباره ترکه در آن می آید.

یکی مشکلات تحریر ترکه و نسخه برداری از آن در موقع مهر و موم، نزاع میان وارثین و بقیه افراد زی نفع درباره مالکیت خود و التقات دارای به ارث گذارده شده از متوفی است که جلسه را مکان دادخواهی و صدور حکم نهایی می ادانند و گاهی دادرس را هم در این تفکر اشتباه با خود همراه می کنند در صورتی که تحریر ترکه محصول بررسی موقت و بدون مراحل اصلی مامور مربوطه است و از اعتبار امر قضاوت شده منفعتی نمی برد و در واقع تحریر ترکه قضاوت و دادخواهی نیست و بیشتر می توان گفن نوعی صورت برداری از اموال متوفی است.

ماده 272 قانون امور حسبی

دادرس بایستی براساس شواهد و ظواهر و گفته های اشخاص سودبر(ذی نفع) و همچنین تحقیق از افراد با اعتماد که در دسترس هستند نظریه ای را که ترجیع می دهد به صورت موقت اعلام کند و بر اساس ماده 272 قانون امور حسبی این نظر از رسیدگی به دعوای مالکیت به منفعت و ضرر ترکه جلوگیری نمی کند. موردی که در این رسیدگی حائز اهمیت است سرعت در امنیت و فراهم سازی دارایی خانواده و نظارت بر  کنتذل درست آن در زمان انتقال است ، دوران و زمانی که ترکه شخصیت حقوق دارد و به اموال وارثان اضافه و وارد نشده است.

تحریر ترکه (لیست اموال متوفی ) به چه شیوه ای است؟

ورثه و وکیل و نمایندگان قانونی آن ها برای معین کردن ارزش و اندازه ترکه ، خواهان تحریر ترکه از مقام قضایی باشند . در این صورت بعد از دعوت از اشخاص سودبر (ذی نفع) و همچنین آگهی اعلام وقت که معمولا از یک ماه نباید کمتر و از سه ماه نیز نباید بیشتر باشد منتشر می کنند .

حاضر نبودن افرادی  که در جهت تحریر ترکه یا مهر و موم ترکه احضار شده اند بر هم زننده تحریر ترکه نیست. هرموقع ترکه با حقوق عمومی مربوط شود و یا نبودن و غیبت هریک از وراث و یا اینکه وورثه های متوفی مشخص نباشند امین یا قیم می تواند مراجع صلاحیت دارد درخواست تحریر ترکه کند.

تحریر ترکه (لیست اموال متوفی ) به چه شیوه ای است؟
تحریر ترکه (لیست اموال متوفی ) به چه شیوه ای است؟

مهر و موم ترکه چیست؟

از نگرش حقوقی ، مهر و موم ترکه عملی است که از طریق مراجع قضایی انجام می شود تا وارثان از مداخله و  به قبضه در آوردن در ترکه ممنوع شوند و این موضوع به جهت حفظ و نگهداری ترکه انجام می شود.

مهر و موم ترکه منحصرا با درخواست هرکدام از ورثه یا وکیل قانونی آن ها ، و یا طلبکار و یا کسی که در وصیت متوفی ذکر و یا در اموالش شریک باشد انجام می شود و همین افراد نیز می توانند مهر وموم ترکه را نیز ابطال یا رد کنند . خواستن و درخواست  ابطال مهر و موم ترکه نیز به دو طریق بدون نیاز به تنظیم ریزترکه یا تنظیم صد در صدی  ریزترکه انجام می شود.

مهر و موم ترکه چیست؟
مهر و موم ترکه چیست؟

اول = چه کسانی حق درخواست مهر و موم ترکه را دارند؟

درخواست مهر و موم ترکه صرفا از کسانی قابل پذیرفتن است که در ترکه سودبر(ذی نفع) بوده و یا از جانب آن ها (نمایندگان قانونی داشته باشند که این اشخاص در ماده 167 قانون حسبی به صورت زیر معرافی می شوند:

هر کدام از ورثه های متوفی یا نماینده قانونی (نماینده قانونی در معنای خاص ولی یا قیم و نماینده قراردادی ، وکیل می باشد)

موصی له، در صورتی که وصیت به غیر از مشاع شده باشد (در این صورت موصی له مثل ورثه در حفظ تمامی ترکه سودبر (ذی نفع) است، در غیر این صورت هرگاه موصی به ، عین معین از ترکه باشد موصی له نسبت به ترکه ذی نفع نیست که بتواند مهر و موم آن را خواهان باشد.)

طلبکار متوفی

طلبکار متوفی، که طلبش را بتواند با سند رسمی با حکم قانونی و قطعی ثابت کند ، در صورتی که در مقابل طلب رهن نبوده و یا مورد دیگری برای پرداخت طلب نبوده باشد .(ولیکن درخواست مهر و موم از فردی که طلب او شامل سند رسمی یا حکم قانونی و قضایی نباشد قایل قبول نیست حتی اگر مستند به سند عادی یه مستند به گواهی نامه ای باشد که در مقام رسیدگی به طلب پذیرفته شود پرا که در این صورت طلب محز و مشخص نبوده و نیاز دارد از طریق قضایی رسیدگی کامل شود)

شخصی که از جانب متوفی به عنوان کفالت (وصایت) معین شده باشد(این مورد در صورنتی است که وصی ذی نفع در کل ترکه باشد، و چنانچه وصایت نسبت به دارایی تعیین شده ای باشد حق درخواست مهر و موم ترکه را ندارد به عنوا مثال اگر متوفی وصیت کرده باشد که خانه معینی را بد از مرگش به فلان شخص برسد و یا به هر مصرفی برساند وصی مزبور در بخش دیگر از ترکه ذی نفع نمی باشد تا بتواند خواهان مهر و موم ترکه باشد)

 

دوم=اختیار شورای حل اختلاف در مهر و موم ترکه بدون درخواست ذی نفع

در موارد ذیل اگر شورای حل اختلاف به وجود ترکه آگاهی پیدا کند می تواند به طور مستقیم و بدون درخواست در نفع نسبت به مهر و موم اقدام کند:

 • در موردی که شخصی در منزل استیجاری و یا هتل و مهمانسرا و مانند آن فوت شده و کسی برای نگهداری و نگهداشت اموال و دارایی او حاضر نباشد( در این صورت ، مالک خانه و یا صاحی مهمانخانه و مانند آن ها موظفند این موضوع را اطلاع دهند در غیر اینصورت مسئول هرگونه خسارتی خواهند بود که از عدم اطلاع یا تأخیر آن حاصل می شود)
 • چنانچه اموال متعلق به دولت یا عمومی به متوفی محول شده باشد، مهر و موم فقط نسبت به این اموال به عمل می آید مگر اینکه اشخاص ذیصلاح  تقاضای مهر و موم نسبت به بقیه اموال را بنمایند. در صورتی که موجبی برای تغییر مکان آنها نباشد در همان مکان که متوفی گذارده نسبت به مهر و موم آن اقدام خواهد شد.
دوم=اختیار شورای حل اختلاف در مهر و موم ترکه بدون درخواست ذی نفع
دوم=اختیار شورای حل اختلاف در مهر و موم ترکه بدون درخواست ذی نفع

سوم= کنترل درخواست مهر و موم واصله به شورا

طرح درخواست در قالب نمومنه چاپی به صورت زیر است و باید به تعداد همه خوانده یا خواندگان به علاوه ی یک عدد تنظیم و ضمائم هم به همان تعداد باشد ، همچنین طرح خواسته در کاغذ عادی میسر است مع الوصف باید متضمن اطلاعات مندرح در فرم مذکور باشد و مدارک اشاره شده در آن به تعداد لازم ضمیمه شود ، به علاوه طرح درخواست شفاهی نیز ممکن است در این صورت مفاد درخواست صورتجلسه شده و مدارک ضمییمه پرونده خواهد شد.

 

برگ دادخواست به شورای حل اختلاف

مشخصات طرفین

نام

نام خانوادگی

نام پدر

شغل

محل اقامت

شهر-خیابان-کوچه-شماره پلاک

خواهان / خواهان ها
خوانده / خواندگان
وکیل یا نماینده قانونی
تعیین خواسته و بهای آن مهر و موم ترکه مرحومه ……..

دلایل و منضمات دادخواست

نصویر مصدق: گواهی فوت صادره از ثبت احوال –شناشنامه متقاضی-شناسنامه مرثه ( در صورت در دسترس بودن ) گواهی انحصار وراثت ( درصورتی که اخذ شده باشد ) سایر مدارک ( هرکدام به تعداد خوانده یا خواندگان به اضافه یک نسخه)
رییس محترم شورای حل اختلاف ………………… (نام شورای حل اختلافی که آخرین اقامتگاه متوفی در آن حوزه بوده درج می شود)

احتراماً به استحضار می رساند مرحوم ………………….. فرزند ……………………. در تاریخ ………………………. در اقامتگاه دائم خود واقع در

…………………………. بدرود حیات نموده و خواهان و خواندگان ورثه حین الفوت وی می باشند، نظر به اینکه بیم انتقال و یا حیف و یا میل ماترک مورث وجود دارد تقاضای اقدام فوری در مهر و موم ترکه نامبرده به استناد فصل دوم از باب پنجم قانون امور حسبی را دارد.

نام و امضا و یا اثر انگشت متقاضی

 

شماره و تاریخ ثبت دادخواست:

شماره

تاریخ

شعبه        شورای حل اختلاف            رسیدگی فرمایید

نام و نام خانوادگی مقام ارجاع کننده:

تاریخ   /   /                                         امضاء

 

همانطور که پیش از این اضهار شد تنها افراد دارای منفعت می توانند درخواست مهر و موم کنند اگر درخواست از طرف افرادی که دارای منفعت نیستند  ارائه شود  شورا به شرح ذیل مبادرت به اتخاذ تصمیم می نماید:

قرار رد داخواست

درخصوص درخواست …………………………….. به طرفیت ……………………………. به خواسته مهر و

موم ماترک مرحوم ……………………….. شورا با بررسی اوراق پرونده، نظر به اینکه متقاضی

ذینفع نبوده و سمت قانونی جهت طرح درخواست مذکور ندارد مستنداً ببه ماده 167 قانون

امور حسبی قرار رد درخواست مهر و موم را صادر و اعلام می نماید ، رای صادره با رعایت

ماده 18 آیین نامه اجرایی ماده 189 قانئن برنامه سوم توسعه قابل تجدید نظر در دادگاه

عمومی محل است.

نام و امضا اعضای شورای حل اختلاف……………………………..

مشاور شورای حل اختلاف ……………………………….

 

چهارم= آغازبررسی درخواست و صدور جلسه مهر و موم ترکه در شورای حل اختلاف

چنانچه که طرح درخواست از جانب ذی نفع یا ورثه انجام گرفته باشد  و پرونده کامل باشد اعضای شورای حل اختلاف جلسه تشکیل می دهند  و با مشاهده اوراق پرونده، اگر توضیحی از متقاضی لازم باشد

وی را دعوت و توضیحات او را گوش داده و چنانچه نیاز به رسیدگی با حضور خواندگان نیز باشد وقت بسیار نزدیک تعیین و خواندگان نیز دعوت و تحقیقات مورد نظر انجام و سپس اتخاذ تصمیم می نمایند ، همان گونه که اشاره شد ممکن است درخواست مطروحه کامل و مدارک دلالت بر محق بودن متقاضی نماید که در مواقع نیازی به تحقیق از خواهان و طرفین نبوده و برای تشکیل پرونده قرار مهر و موم صادر می شود.

چهارم= آغازبررسی درخواست و صدور جلسه مهر و موم ترکه در شورای حل اختلاف
چهارم= آغازبررسی درخواست و صدور جلسه مهر و موم ترکه در شورای حل اختلاف

 

قرارمهر و موم

درخصوص درخواست ………………… بطرفیت ………………………… به خواسته مهر و موم

ترکه مرحوم …………………… فرزند …………. شورا با ملاحظه درخواست مطروحه ، تصویر

گواهی فوت ، تصویر شناسنامه متقاضی ( و خواندگان) و اینکه مستدعی مهر و موم ، فرزند

متوفی واحد ار ورثه می باشد، شورا با احراز ضرورت امر و مستنداً به مواد 147 و 175

قانون امور حسبی قرار مهر و موم ترکه متوفی یاد شده را صادر و اعلام و اجرا قرار

به آقای …………………….. عضو شورای حل اختلاف محولا و مقرر می دارد دبیرخانه

شورا وقت اجرای قرار تعیین، طرفین را دعوت و به متقاضی ابلاغ شود وسیله اجرای قرار

فراهم نماید قرار صادره با رعایت ماده 18 آئین نامه اجرایی ماده 189 قانون برنامه سوم

توسعه ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل رسیدگی تجدید در دادگاه عمومی محل است .

اضافه می نماید قابل تجدید نظر بودن رای صادره موجب تعویق اجرای قرار نمی باشد.

 

نام و امضاء اعضای شورای حل اختلاف ……………….

نام و امضاء مشاور شورای حل اختلاف ………………..

 

پنجم= اجرای قرار مهر و موم

بعد از اینکه قرار بیان شده صادر گردید، دبیرخانه زمان بسیار نزدیک را برای انجام قرار مهر و موم معین می کند و به طرفین خبر داده می شود، آن عضو از شورا که اجرای قرار به او سپرده شده است

در زمان تعیین شده اققدام به مهر و موم می نماید. شایان ذکر است طبق ماده 170 قانون امور حسبی چنانچه نیاز به اقدام فوری در مهر و موم برای حفظ ترکه قبل از حضور عضو شورا باشد اقدام لازم توسط داستان و مامور انتظامی صورت می پذیرد و صورتجلسه آن به شورا ارسال خواهد شد.

همان طور که گفته شد زمان مهر و موم فقط به اشخاصی که سودبر(ذی نفع) هستند اطلاع رسانی می شود ولیک در هر صورت این موضوع نباید باعث به عقب افتادن زمان مهر و موم شود .

لذا اگر اطلاع دادن زمان مهروموم به اشخاص ذی نفع در ترکه موجب به عقب افتادن در عمل به آن شود و در نتیجه آن احتمال نابودن شدن و تباهی اموال را در پی دارد شورا بدون اطلاع به آنان اقدام مهر و موم ترکه می نماید.

پنجم= اجرای قرار مهر و موم
پنجم= اجرای قرار مهر و موم

اشخاص ذی نفع در خارج از کشور

در نتیجه زمانی که برخی از اشخاص ذی نفع در خارج از کشور بوده و یا اینکه هیچ نشانی از آن ها در دسترش نیست و یا اینکه محل اقامت آن ها با محل شورای حل اختلاف فاصله زیادی دارد و یا اینکه بخشی از ترکه اموال قابل حمل و نقل (منقول) باشد که این احتمال وجودداشته باشد که مورد سرقت واقع شود شورای حل اختلاف بدون اطلاع و به صلاحدید خود نسبت به مهر و موم اقدام می نماید.

و در صورتی که بین واراثان کسی مفلس (محجور) باشد که در عین حال دارای  قیم هم نباشد. می بایست بعد از انجام مهر و موم برای مشخص شدن  قیم به دادستان خبر بدهد. و نیز در مورد ورثه غایبی که برای گرفتن اموالش هیچ نماینده قانونی ندارد در صورت مشخص بودن آدرس شخص غایب بعد از مهر و موم ترکه توسط شورا ، بایستی به وارث اطلاع رسانی کند. و در صورت مشخص نبودن آدرس وی به دادستان اطلاع داده شده که برای تعیین شخص امین اقدام کند.

در زمان مهر و موم ترکه صورت جلسه ای به شرح ذیل تنظیم می شود:

 • تاریخ دقیقی که مهر و موم ترکه انجام شده است حتی ساعت انجام هم باید قید شود
 • نام و مشخصات شخصی که عمل مهر و موم ترکه را انحام داده است.
 • دلایل و عللی که موجب مهر و موم شده است.
 • مشخصات کامل فردی که میخواهد مهر و موم انجام شود و اگر شورا ی مربوطه مطابق قبرصلاح دید خود اقدام به این کار کند در صورت مجلس حتما این مهم درج شود
در زمان مهر و موم ترکه صورت جلسه ای به شرح ذیل تنظیم می شود:
در زمان مهر و موم ترکه صورت جلسه ای به شرح ذیل تنظیم می شود:

نام و مشخصات و اظهارات شخص ذی نفع

 • نام و مشخصات و اظهارات شخص ذی نفع که در زمان مهر و موم درر محل حضور داشته است.
 • مشخص کردن محلی که ترکه در آن مکان مهر و موم شده است.
 • توصیف مختصر از اشیایی که مهر و موم شده است.
 • اموال در محل خودشان مهر و موم شده اند یا مکان آن تغییر داده شده است
 • چنانچه نگهبان تعیین شده باشد اعلام اینکه نگهبان را عضو شورا انتخاب نموده یا برحسب معرفی اشخاص ذی نفع انتخاب شده است.
 • اظهارات کتبی و بی کم و کاست با از تمامی افرادی که با متوفی در آن مکان زندگی کرده و یا اموال در اختیار آن ها بوده مبنب بر اینکه پیزی از اموال متوفی خارج یا پنهان نشده و اطلاعی از اینکه دیگری به صورت مستقیم با غیر مستقیم اموال متوفی را برداشته و پنهان کرده است.

امضای صورت جلسه

این صورت جلسه بایستی به امضای کسی که مهر و موم ترکه را انجام داده (عضو شورای حل اختلاف) و افراد ذی نفع (سودبر) برسد و در صورت عدم امضای اشخاص ذکر شده چگونگی در صورت مجلس اعلام شود.

و نیز در صورت وجود وصیت نامه و یا اوراقی که در پنهانی(لفافی)مهر و موم شده باشند ویژگی های اوراق، نحوه انجام  مهر و موم و عنوانی که در بالای آن ورقه ها نوشته شده و نشانه روی لفاف در صورت جلسه نوشته می شود.

امضای صورت جلسه
امضای صورت جلسه

مرجع صالح جهت رسیدگی به امور ترکه:

مرجع امن در راستای  بررسی کارهای  مربوط به ترکه، دادگاه محلی است که آخرین محل اقامت ارث گذارنده(متوفی) در ایران در حیطه آن دادگاه بوده و چنانچه متوفی در ایران اقامتگاه نداشته دادگاه آخرین محل اقامتگاه متوفی شایسته به رسیدگی است و اگر متوفی در ایران اقامت نداشته دادگاهی که اموال غیر قابل انتقال به غیر متوفی در حیطه آن باشد شایسته است و اگر اموال غیر قابل انتقال به غیر هم در چند حیطه باشد دادگاهی که از همه زودتر اقدام کرده است شایسته است.

مرجع صالح جهت رسیدگی به امور ترکه:
مرجع صالح جهت رسیدگی به امور ترکه:

مهر و موم ترکه به یکی از گونه های زیر انجام می شود:

 • گذاشتن لاک و موم داغ بر در ورودی منزل یا پاکت و صندوق و…
 • بر لاک و موم تحلیل رفته (گداخته) مهر رسمی زد

در خصوص مهر و موم بدون درخواست اشخاص صرفا اطلاع دادگاه برای انجام این کار کافی است و به این صورت است که شخصی در ملک اجاره ای وفات یافته و هیچ کس برای محافظت اموال و دارایی  نباشد و اموال دولتی یا عمومی نزد متوفی امانت بوده است.

رفع و یا برداشتن مهر و موم:

 • اشخاصی که حق درخواست رفع مهر و موم ترکه را دارند

در ماده 194 الی 200 قانون امور حسبی قوانین و مقررات در خصوص رفع مهر و موم اعلام شده است . با این بیان که اشخاصی که حق درخواست مهر و موم را دارند می توانند در خواست ابطال مهر و موم را نیز داشته باشند ، درخواست برداشتن مهروموم از دادگاهی است که شایستگی رسیدگی به امور ترکه راداشته باشد.

 • کنترل درخواست برداشتن مهر و موم از طریق شورا

طرح در قالب نمونه چاپی ذیل و یا غیر آن انجام می شود.

برگ دادخواست به شورای حل اختلاف

مشخصات طرفین نام نام خانوادگی نام پدر شغل محل اقامت

شهر-خیابان-کوچه-شماره پلاک

خواهان / خواهان ها
خوانده / خواندگان
وکیل یا نماینده قانونی
تعیین خواسته و بهای آن رفع مهر و موم ترکه مرحوم ………….. موضوع قرارداد شماره ………… شورای حل اختلاف
دلایل و منضمات دادخواست نصویر مصدق: قرار مهر و موم شماره ………… شورای حل اختلاف و صورتجلسه مورخ ……….. اجرای

قرار – مدارک دیگر (هرکدام به تعداد خوانده به اضافه یک برگ)

رییس محترم شورای حل اختلاف ………………… (نام شورای حل اختلاف که قرار مهر و موم صادر نموده است)

احتراماً به استحضار می رساند متعاقب فوت مرحوم  ………………….. در پرونده کلاسه ………………………. آن شورا قرار مهر و موم شماره مرقوم صادر و اجرا شده است ( نظر به اینکه مذاکراتی جهت حل مسالمت آمیز موضوع و سازش فی مابین به عمل آمده است – نظر به اینکه موجباتی که ضرورت مهر و موم را ایجاب می نمود مرتفع گردیده است و … ) به استناد مواد 194 و 196 قانون امور حسبی استدعای رفع مهر و موم از ماترک مرحوم موروث را دارد.

نام و امضا و یا اثر انگشت متقاضی

 

شماره و تاریخ ثبت دادخواست:

شماره

تاریخ

شعبه        شورای حل اختلاف            رسیدگی فرمایید

نام و نام خانوادگی مقام ارجاع کننده:

تاریخ   /   /                                         امضاء

 

 

 • گرفتن تصمیم از جانب خود شورا برای رفع مهر و موم ترکه

شورا با بررسی سوابق مر، اگر درخواست رفع مهر و موم ترکه را تشخیص بده طبق قرار ذیل عمل می نماید:

قراررفع مهر و موم ترکه

درخصوص درخواست ………………… بطرفیت ………………………… به خواسته رفع مهر و موم

ترکه موضوع قرارداد شماره  …………………… شورا با بررسی درخواست مطروحه ، نظر به این که ( مهر و موم به درخواست متقاضی بوده موجبات مهر و موم منتفی شده / یا … ) درخواست را وارد تشخیص و مستنداً به موارد 194-194 و 200 قانون امور حسبی قرار رفع مهر و موم شماره مرقوم را صادر و اعلا و مقرر می دارد

آقای …………… عضو شورا نسبت به اجرای قرار اقدام نماید- دبیرخانه وقت اجرای قرار تعیین و به اشخاص در نفع ابلاغ شود، متقاضی وسیله اجرای قرار فراهم نماید. قرار صادره با رعایت ماده 18 آئین نامه اجرائی ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل رسیدگی تجدیدنظر در دادگاه عمومی محل است، اضافه می نماید قایل تجدید نظر بودن رای صادره موجب تعویق اجرای قرار نمی باشد.

نام و امضاء اعضای شورای حل اختلاف ……………….

نام و امضاء مشاور شورای حل اختلاف ………………..

زمان دقیق برداشتن مهر و موم

زمان دقیق برداشتن مهر و موم (روز و ساعت) با اطلاع وراث که محل زندگی آن ها در ناحیه آن شورا باشد ابلاغ می شود و در مورد ااپفرادی که در این موضوع سودبر(ذی نفع) بوده و محل زندگی آن ها خارج از ناحیه شورا می باشد شورا در حضور دونفر از اشخاص با اعتماد در آن محل (به جای آن اشخاص) نسبت به رفع و برداشتن مهر و موم ترکه اقدام می کند.

زمان دقیق برداشتن مهر و موم
زمان دقیق برداشتن مهر و موم

چنانچه اشخاصی که زمان برداشت مهر و موم به آن ها ابلاغ شده ولی حضور نیافته اند نمی تواند مانع ار انجام رفع مهر و موم شود.

در صورت وجود ورثه غایب یا محجور ، لغو و برداشتن مهر و موم بعد از گزینش وکیل یا شخص صالح و امین برای غایب و تعیین شخصی به عنوان قیم برای محجور انجام می پذیرد.

هنگام برداشتن مهر و موم ترکه عضو شورا که برای اجرای این قرار انتخاب شده صورت مجلسی به شرح موارد ذیل تنظیم می کند

 • تاریخ-ساعت-روز-ماه-سال-همگی با حروف.
 • نام و مشخصات درخواست کننده رفع مهر و موم ترکه.
 • حضور و ثبت اظهارات افراد سودبر(ذی نفع) و نماینده یا وکیل آن ها و افرادی که خود شورا دعوت کرده است.
 • مهر و موم درست و بدون هیچ عیب و نقصی بوده یا اگر دست خورده توضیح کامل از دست خوردگی
 • نام و سمت شخصی که مهر و موم را برمی دارد
 • امضا شخصی که مهر و موم را برمی دارد

اعتراض به تحریر ترکه به چه صورت می باشد؟

طبق ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 همه رای ها صادره موضوع 9 این قانون من جمله تحریر ترکه به مدت 20 روز از تاریخ ابلاغیه قابل اعتراض و تجدیدنظر است .مرجع شایسته و صلاحیت دار برای تجدید نظز از رای قاضی شورا، طبق مورد دادگاه عمومی حقوقی یا کیفری 2 همان ناحیه قضایی است. در این باب ماده 223 قانون امور حسبی تعیین می نماید

(هرموقع در زمان تحریر ترکه اختلاف مابین ورثه راجع به اداره ترکه باشد دادگاه تلاش می کند که اختلافات مابین آن ها را به طریق صلح آمیز فیصله دهد در غیر اینصورت به درخواست یکی از ورثه شخصی را از ورثه و یا غیر آن ها برای نگهداری ترکه به صورت موقت انتخاب می کند)

در این زمینه نیازمند مشاوره هستید؟

نام و شماره تماس خود را وارد کنید تا کارشناسان ما با شما تماس بگیرند:

  نام شما

  شماره تماس شما

  دیدگاهتان را بنویسید

  • 09121304085
  • Afshinzima32501@gmail.com
  • فرشته،خیابان خیام،نبش قرنی،، خیابان سپهبد قرنی
  • روش های همکاری با ما
  • قوانین و مقررات
  • پرونده های جنجالی

  گروه وکلای راهیان عدالت آماده ارایه انواع خدمات مشاوره و قبول وکالت در تمامی حوزه ها می باشد. 

  ما با سابقه درخشان در این حوزه فعالیت میکنیم و معتقدیم حق گرفتنیست!

  مشاوره سریع حقوقی و وام