نمونه وصیت نامه عهدی-دادخواست بی درنگ

در این مقاله به بررسی موضوع نمونه وصیت نامه عهدی می پردازیم همچنین در ادامه سعی بر آن است پاسخگو سوالاتی که ممکن است برای کاربران عزیز پیش آید باشیم.

ابتدا میخواهیم نگاهی کوتاه به مفهوم وصیت نامه و انواع آن داشته باشیم . وﺻﯿﺖ ﺑﺮ ﺧﻼف دیگر عقود و قرارداد ﮐـﻪ اﺛﺮﺷـﺎن در زﻣـﺎن ﺣﯿـﺎت ، ﺗﺤﻘﻖ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و اﺻﻮًﻻ هدف از اﺟﺮای آنﻫﺎ در زمان زنده بودن افراد اﺳﺖ، ﺑﻪ ﭘﺲ ازفوت ﺗﻌﻠـﻖ ﻣﯽ ﮔﯿـﺮد و هدف اصلی آن تعین تکالیفی برای زمان بعد از مرگ وصیت کننده می باشد.

نمونه وصیت نامه عهدی
نمونه وصیت نامه عهدی

در دین اسلام بر هر شخصی لازم  می باشد که قبل از زمان فوت برای اموال و دارایی هایش تعین تکلیف کند و آن را پیش از مرگ ، مکتوب کرده و تنها زمانی معتبر می باشد که به دست خط خود وصیت کننده و با ذکر تاریخ و امضا نزد وکیل یا شخص معتمدی قرار دهد .

این نوع وصیت که به منظور تملک دادن چیزی به شخصی به غیر می باشد را وصیت تملیکی می گویند .همچنین نکته ای که باید به آن در این رابطه توجه داشته باشید این است که شخص تنها به یک سوم اموال خود حق وصیت دارد (یعنی می تواند اداره یا مالکیت یک سوم از امواالش را به کسی محول کند) .

حال می خواهیم با نوع دیگری از وصیت که به وصیت نامه ی عهدی مشهوراست آشنا شویم ، وصیت عهدی به معنای تعهد گرفتن در باره ی موضوعی می  باشد. برای آشنا شدن بهتر با این موضوع با ما همراه باشید.

در ادامه به سوالات زیر پاسخ خواهیم داد:

در چه مواقعی از وصیت نامه عهدی استفاده میشود؟

تعریف قانونی از وصیت نامه  عهدی چیست؟

چه مواردی در وصیت نامه ذکر می شود؟

چه تفاوتی میان وصیت نامه تکمیلی و وصیت نامه عهدی وجود دارد؟

نظریه شیخ طوسی دررابطه با تفاوت میان وصیت تملیکی و وصیت نامه عهدی چیست؟

آیا وصی میتواند وصیت محول شده را رد کند؟

آیا وصی میتواند بعد از قبول وصایت و پس از فوت موصی از عمل به آن سر باز دهد؟

نظر فقه ها در رابطه با عدم پذیرش وصی پس از فوت موصی ( در صورتی که در زمان حیات موصی وصیت را پذیرفته باشد ) چیست؟

نظر علامه و فقها دررابطه با رد وصیت از جانب وصی چیست؟

وصی باید چه شرایطی را دارا باشد؟

چه زمانی وظایف وصی آغاز میشود؟

آیا وصیت نامه عهدی نمونه های مختلفی دارد؟

 

در چه مواقعی از وصیت نامه عهدی استفاده میشود؟

همانطور که گفته شد وصیت نامه ی دیگری به نام وصیت نامه ی عهدی وجود دارد که به معنای تعهد گرفتن در رابطه با موضوعی از شخصی به غیر می باشد. به زبان ساده تر وصیت نامه عهدی یعنی سپردن کاری به وصی ( شخصی که به او وصیت شده) است.

در این نوع وصیت نامه وصی تا بعد از زمان فوت موصی ( شخصی که وصیت میکند) از وظیفه ای که به او محول شده بی اطلاع می باشد. با ذکر این توضیحات بهتر است بیشتر با جزییات ، محدوده اختیارات و قوانینی که در حیطه ی انجام این وصیت نامه می باشد آشنا شویم .

در چه مواقعی از وصیت نامه عهدی استفاده میشود؟
در چه مواقعی از وصیت نامه عهدی استفاده میشود؟

تعریف قانونی از وصیت نامه عهدی چیست؟

حال که با مفهوم عامیانه  وصیت نامه عهدی آشنا شدیم بهتر است با مفهوم آن را از منظر قانون نیز آشنا شویم. طبق ماده ی 826 قانون مدنی ، وصیت نامه عهدی این گونه تعریف میشود که شخصی در زمان حیاتش شخص یا اشخاصی را برای انجام کاری مامور می کند .

به بیان دیگر موصی انجام اموری را که در زمان حیاتش بر عهده  خود بوده را به وصی محول می کند و او را به عنوان نماینده  خود بعد از فوت انتخاب میکند.طبق ماده ی 834 قانون مدنی وصیت نامه عهدی جز دسته ی ایقاعات ( در رابطه با مفهوم ایقاع در ادامه ی مقاله توضیح داده می شود) می باشد.

تفاوت این نوع وصیت نامه با قراداد عقدی در این است که در وصیت نامه عهدی که نوعی ایقاع می باشد قبول شرط  توسط وصی لازم نیست. اصل 843 نیز بیانگر همین امر میباشد زیرا ﺑﺎ ﺗﻌﺪادی از ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﺴﻠﻢ ﻓﻘﻬـﯽ و ﺣﻘـﻮﻗﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ: اﺻـﻞ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ و آزادی اراده، ﻟﺰوم اﻧﻀﻤﺎم ﻗﺒﻮل در ﻋﻘﻮد، ﻧﻔﯽ ﺿﺮر، ﻋﺴﺮ و ﺣﺮج ﻣﻐﺎﯾﺮت دارد.

از طرفی در صورت نادیده گرفتن خواسته موصی که باعث بلا تکلیف شدن وصیت میشود و برای او ضرر به همراه دارد ، غیر ممکن می باشد. در صورتی که در وصیت‌ نامه ذکر مبلغ شده باشد موضوع با قسمت اخیر بند ۴۵۴ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی منطبق است و نیز با توجه به تبصره ۲ ماده ۵۰ قانون دفاتر اسناد رسمی چنانچه در وصیت‌ نامه مبلغی ذکر نشده باشد حق‌الثبت آن غیرمالی محاسبه خواهد شد .

تعریف قانونی از وصیت نامه عهدی چیست؟
تعریف قانونی از وصیت نامه عهدی چیست؟

چه مواردی در وصیت نامه ذکر می شود؟

وصیت نامه برگه ای است که در آن وصیت کننده در خصوص اموال، دارایی ها، و اموراتی که باید پس از مرگ به آن رسیدگی شود تعیین تکلیف می کند که باید نکاتی را شامل شود. این نکات شامل مقدار دارایی های قابل وصیت ، امور محوله به افراد خاص ، ذکر نام و صفات وراث و همچنین انتساب  شخصی به عنوان وصی برای اجرای وصیت نامه میشود.

چه مواردی در وصیت نامه ذکر می شود؟
چه مواردی در وصیت نامه ذکر می شود؟

چه تفاوتی میان وصیت نامه تکمیلی و وصیت نامه عهدی وجود دارد؟

در وصیت عهدی، وصیت‌ كننده فرد یا افرادی را برای اداره بخشی از اموال خود و نیز سرپرستی فرزندانش پس از مرگ تعیین می‌كند و مسئولیت را به آنها می‌ سپارد. این در حالی است كه در وصیت تملیكی، شخص بخشی از اموال خود را پس از مرگ به فرد یا افرادی اعطا می‌ كند كه این فرد یا افراد می ‌توانند فردی از خانواده یا هر فرد دیگری باشند.

 در بیان تعریفات و تفاوت های  مربوط به این نوع از وصیت نامه  درگیر تضاد و چالش هستیم. ﯾﮑـﯽ اﯾﻦ ﮐﻪ وصایت از ﻧﻈﺮ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ، ﺑﺎ وﺻﯿﺖ ﺗﻤﻠﯿﮑﯽ مغایرت دارد ﺑﻪ اﯾﻦ معنی ﮐـﻪ در وصایت، اﯾﺼـﺎء ﺑـﻪ وﻻﯾﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد وﻟﯽ در وﺻﯿﺖ ﺗﻤﻠﯿﮑﯽ، ﺗﻤﻠﯿﮏ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد ﺑﻨﺎ ﺑﺮاﯾﻦ،  قرار دارن هر دوی آن ها در یک تعریف ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ.

از طرف دیگر، ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه برخی فقهای مشهور وﺻﯿﺖ ﺗﻤﻠﯿﮑﯽ، ﻋﻘـﺪ اﺳـﺖ وﻟـﯽ وﺻـﺎﯾﺖ، ﻣـﻮرد اﺧـﺘﻼف اﺳﺖ . در هر حال فقه ها در ماهیت و وصیت نامه عهدی نظر واحدی ندارند.

برخی آن را بر عقود نسبت می دهند و درستی و صحت آن را نیازمند ایجاب و شرط قبول می دانند ( علامه حلی، قواعد الاحکام) و دسته ای دیگر وصیت نامه عهدی را ایقاع می پندارند، آﻧﺎن ﮐﻪ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﻋﻘﺪ ﺑﻮدن وﺻﺎﯾﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ

علاوه بر ادعای اجماع بر این باورند که وصیت نامه عهدی هم مانند وصیت نامه تکمیلی لازم به قبول دو طرف می باشد و هم بر حسب ایقاع وصی حق رد وصیت بیان شده توسط موصی را ندارد اما چنان چه قبول شرط از جانب وصی عقد تمام و لازم الاجرا می باشد.

در برخی نظریه ها ماهیت عقدی وصایت را رد نموده اند و چنین عنوان می کنند که عقد مسئله ای می باشد که نیاز به قبول دو طرف برای تحقق بخشیدن به موضوع آن است. در صورتی که برخی مشهوران بر این باورند که آنچه ماهیت اصلی وصیت نامه عهدی را بیان می کند توانایی رد وصیت از جانب وصی است.

ﺻﺎﺣﺐ ﺟﻮاﻫﺮ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ وﺻﯽ در ﻇﺎﻫﺮ ﻧﯿﺰ”قبلت” ﺑﮕﻮﯾﺪ، ﺑﺎز ﻫﻢ ﻋﻘﺪ ﺑﻮدن وﺻﺎﯾﺖ، ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت و ﺷﮑﻞ ﻋﻘﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑـﻮد.

صاحب جواهر به نقل از شهید در دروس نقل فرموده اند : “ﺑﻨﺎ ﺑﺮ آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻟﺰوم وﺻﺎﯾﺖ ﺑﺎ ﻣﺮگ و ﻋﺪم رد ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽآﯾﺪ و اﻋﺘﺒﺎری ﺑـﻪ ﻗﺒـﻮل و ﻋـﺪم ﻗﺒﻮل وﺻﯽ ﻧﯿﺴﺖ، ﺑﻠﮑﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ، ﻋﺪم رّدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺻﯽ ﺑﺮﺳﺪ، ﮐﻪ اﮔﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﺷـﺪ فبها وگرنه وصیت نامه عهدی لازم و اجراست.

با این تعریفات به راحتی میتوان به تفاوت میان وصیت (تملیکی ) و وصایت ( عهدی) پی برد :

” زﯾﺮا وﺻـﯿﺖ ﻫـﺮ ﭼﻨـﺪ در ﺑﺮﺧـﯽ از اﻓـﺮادش (ﻣﺎﻧﻨﺪ وﺻﯿﺖ ﺑﻪ ﺟﻬﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ) ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻗﺒﻮل ﻧﯿﺴﺖ (ﺑﻨﺎ ﺑﺮ مطالب مذکورﻋﺪم ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻗﺒـﻮل در اﯾـﻦ ﻣـﻮارد) ، اﻣـﺎ در ﻣﻮارد وﺻﯿﺖ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺧﺎص ، ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻗﺒﻮل اﺳﺖ و ﮔﺮﻧﻪ ﺑﺎﻃﻞ واﻗﻊ ﻣﯽﺷﻮد، ﺑر ﺧﻼف وﺻﺎﯾﺖ ﮐﻪ ﻋﺪم ﻗﺒﻮل ، آن را ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻤﯽﺳﺎزد، ﻣﮕﺮ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ وﺻﯽ آن را رد ﮐـﺮده ﺑﺎﺷـﺪ و ردش ﻫـﻢ ﺑـﻪ ﻣﻮﺻـﯽ رﺳـﯿﺪه ﺑﺎﺷـد.

شما در حال مطالعه مقاله نمونه وصیت نامه عهدی هستید

نظریه شیخ طوسی در رابطه با تفاوت یا عدم تفاوت میان وصیت تملیکی و وصیت نامه عهدی چیست؟

اﻟﺒﺘﻪ ﺷﯿﺦ ﻃﻮﺳﯽ در ﺑﯿﺎن ﺗﻔﺎوت وﺻﯿﺖ تملیکی وﺻﺎﯾﺖ ( وصیت نامه عهدی ) ﺳﺨﻨﯽ دارد ﮐـﻪ بیان نکات آن خالی از لطف نیست . ایشان در مکتوبات خود (المسبوط) این چنین می نگارند:

ﺗﻔﺎوت وﺻﺎﯾﺖ (وصیت نامه عهدی)  ﺑﺎ وﺻﯿﺖ ( تملیکی)  آن اﺳﺖ ﮐﻪ وﺻﯿﺖ ﯾﮏ ﻧﻮع ﺗﻤﻠﯿﮏ ﭘﺲ از وﻓﺎت اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺒﯿﻌﺘا ﻗﺒﻮل آن ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺲ از ﻓﻮت ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد وﻟﯽ وﺻﺎﯾﺖ ﯾﮏ ﻋﻘﺪ ﻣﻨﺠﺰ در زﻣﺎن ﺣﺎل اﺳﺖ ، ﺑﻨـﺎﺑـﺮاﯾـﻦ ﻣﻤﮑـﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﻮﻟﺶ ﻧﯿﺰ در ﺣﺎل ﺣﯿﺎت ﺑﺎﺷد. این بیانات بر ما این امر را آشکار می سازد که در وﺻیت نامه عهدی  ﻫﻢ اﻋﻄﺎی وﻻﯾﺖ و وﺻﺎﯾﺖ، متعلق ﺑﻪ ﭘﺲ از ﻓـﻮت موصی می باشد و از اﯾـﻦ ﺟﻬـﺖ ﺗﻔـﺎوﺗﯽ ﻣﯿـﺎن وﺻﯿﺖ ( تملیکی ) و وﺻﺎﯾﺖ (عهدی) ﻧﯿﺴﺖ.

208401
نظریه شیخ طوسی در رابطه با تفاوت یا عدم تفاوت میان وصیت تملیکی و وصیت نامه عهدی چیست؟

آیا وصی میتواند وصیت محول شده را رد کند؟

در پاسخ باید گفت که در وصیت نامه ی عهدی  قبول و رد وصیت از عهده وصی خارج می باشد و تحقق آن به اراده موصی بستگی دارد. زیرا شخص موصی در زمان حیات او را ملتزم به انجام کاری کرده است و وصی از این امر بی اطلاع می باشد.  اما چنانچه در زمان حیات موصی از این موضوع آگاه شود مختار به تصمیم گیری دررابطه با قبول یا رد وظیفه محول شده است.

در اصطلاح حقوقی به این رویداد رد وصیت گفته می شود، در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﻣﺮ وﺻﺎﯾﺖ را ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺣﻖ رد دارد و ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﺴر،  وﺻﯽ ﭘـﺪر ﺑﺎﺷـﺪ ﯾـﺎ اﯾﻦ که اﻧﺠـﺎم وﺻﺎﯾﺖ ﺟﺰ ﺷﺨﺺ وﺻﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮی ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ وﺻﺎﯾﺖ را ﻗﺒﻮل ﮐﻨﺪ.

اما پس از فوت موصی ، وصی مجبور به انجام وصیت می باشد و همین امر باعث  شده که در اصطلاح حقوقی وصیت نامه عهدی را ایقاع ( نوعی عمل حقوقی که برای انجامآن تنها اراده یک نفر لازم می باشد و بر خلاف دیگر عقد به اراده وحضور فرد دیگری نیاز ندارد هر چند در صورت بروز شرایطی خاص ممکن است با اراده شخص غیر از بین برود)  نام گذاری کنند به این معنی حکم اجبار عمل به وصیت و ناتوانایی در رد وصایت توسط وصی است

آیا وصی میتواند وصیت محول شده را رد کند؟
آیا وصی میتواند وصیت محول شده را رد کند؟

البته نظر برخی فقها در این رابطه قبول بی چون و چرای وصی می باشد . مسئله مهم ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﻗﺒـﻮل ، در وﺻﯿﺖ نامه ﻋﻬﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ از آغاز ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ  ﻓﻘﯿﻬﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ. فقیهان بزرگ در ﯾﮏ ﺣﮑﻢ اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ و ﺑﺮ ﺧﻼف ﻗﻮاﻋﺪ ﻗﺮاردادﻫﺎ، ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺒﻮل وﺻﺎﯾﺖ ﭘـﺲ از ﻣـﺮگ ﻣﻮﺻـﯽ، اﻟﺰاﻣـﯽ اﺳـﺖ.

آیا وصی میتواند بعد از قبول وصایت و پس از فوت موصی از عمل به آن سر باز دهد؟

از برخی نقل می باشد که فقیهان بر این باورند ﮐﻪ وﺻﯽ در زﻣﺎن ﺣﯿـﺎت ﻣﻮﺻﯽ، ﺣﻖ دارد وﺻﺎﯾﺖ را ﺑﭙﺬﯾﺮد ﯾﺎ رد ﮐﻨﺪ. اﻣﺎ اﮔﺮ ﻗﺒﻮل ﮐﺮد، ﯾﺎ ﺳﮑﻮت ﻧﻤﻮد و ﯾﺎ ﺧﺒﺮ اﯾﺼﺎء ﭘﺲ از ﻣـﺮگ ﻣﻮﺻﯽ ﺑﻪ او رﺳﯿﺪ، دﯾﮕﺮ ﺣﻖ رد وﺻﺎﯾﺖ را ﻧﺪارد و اﺟﺒﺎرا ﺑﺎﯾﺪ آن را ﺑﭙﺬﯾﺮد و البته باید گفت که اجبار در صورتی ممکن است که وصی توانایی انجام آن را داشته باشد و ﻓﻘﺪان ﻋﺠﺰ وﺻﯽ و ﻋﺪم ﺧﯿﺎﻧﺖ او بر همگان ثابت باشد.

شما در حال مطالعه مقاله نمونه وصیت نامه عهدی هستید

نظر فقه ها در رابطه با عدم پذیرش وصی پس از فوت موصی ( در صورتی که در زمان حیات موصی وصیت را پذیرفته باشد ) چیست؟

ﺷﯿﺦ ﻃﻮﺳﯽ در این رابط در کتاب الخلاف می نویسد :

30256
نظر فقه ها در رابطه با عدم پذیرش وصی پس از فوت موصی ( در صورتی که در زمان حیات موصی وصیت را پذیرفته باشد ) چیست؟

وﺻﯿﺖ ﺑﺎﯾﺪ در ﺣﻀﻮر ﻣﻮﺻﯽ رد ﺷﻮد وﻟﯽ ﭘﺲ از ﻓﻮت ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﺎ ﮔﻔﺘﯿﻢ وﺻﯽ ﺣﻖ رد ﻧﺪارد، . ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ اﻗﺮار ﺑﻪ ﻋﺠﺰ و ناتوانایی در انجام  امور محول شده ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮐﻨﺪ .

صدوق در فقه الرضا بیان میکند : ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻓﺮدی ﺑﻪ دﯾﮕﺮی وﺻﯿﺘﯽ ﮐﻨﺪ، در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ (وﺻﯽ) ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ وﺻﺎﯾﺖ را ﻗﺒﻮل ﻧﮑﻨﺪ و اﮔﺮ ﻏﺎﯾﺐ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻮﺻﯽ ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﮐﻪ وﺻﯽ را ﺑﺒﯿﻨﺪ ﺑﻤﯿﺮد، ﻻزم اﺳﺖ وﺻﯿﺖ اﻧﺠﺎم شود.

همچنین از ایشان در کتاب المقنع  همین جمله را نقل شده است :

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ دﯾﮕﺮی وﺻﯿﺖ ﮐﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ وﺻﯽ در قید حیات باشد ، وﺻﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از

ﻗﺒﻮل، ﺳـﺮ ﺑـﺎز زﻧﺪ، ﻣﮕﺮ وﺻﯽ ﻏﺎﯾﺐ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻮﺻﯽ ﭘﯿﺶ از ﻗﺒﻮل او از دﻧﯿﺎ ﺑﺮود، ﮐﻪ در ﭼﻨﯿﻦ ﺻﻮرﺗﯽ وﺻﯿﺖ ﺑﺮای او ﻻزم و اجرایی است.

شیخ مفید در همین کتاب مطلبی با همین مضمون بیان نموده است.

محقق حلی در شرایع السلام این چنین می نگارد: وصی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺻﯽ زﻧﺪه اﺳﺖ وﺻﯿﺖ را رد ﮐﻨﺪ و رد وصیت در صورتی مورد قبول واقع است که خبر رد آن به موصی برسد ، اﻣﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻮﺻﯽ ﭘﯿﺶ از رد وﺻﯽ ﯾﺎ ﭘـﺲ از رد او و ﻗﺒـﻞ از رﺳـﯿﺪن ﺧﺒﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﺻﯽ، ﺑﻤﯿﺮد، رد وصیت توسط وصی بی اثر می باشد و عمل به وصیت لازم الجرا است.

شهید ثانی در مسالک الافهام  در این باره این چنین بیان کرده :  پیش از این در منقولات بیان شده که متن وصیت در زمان حیات موصی از عقود جایز است و حق فسخ آن تنها در زمان حیات موصی امکان پذیر می باشد. ﺣﮑﻢ وﺻﺎﯾﺖ (ﺣﻖ رد) در ﺟﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺒﺮ رد ﺑﻪ ﻣﻮﺻﯽ رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷـﺪ، وﮔﺮﻧـﻪ ﺣـﻖ رد ﻧـﺪارد و ﻻزم ﻣﯽﺷـﻮد.

با توجه به گفته های نقل شده وصی به هیچ عنوان توانایی رد وصایت را ندارد مگر رد آن در زمان حیات موصی. اما در صورت قبول وصایت در زمان پیش از فوت موصی تنها در صورتی وصی توانایی رد مسثولیت را دارد که ناتوانایی او در اجرای وصایت ثابت شود . دیگر دلایل عدم پذیرش وصیت نامه عهدی تنها به عنوان خیانت شاخته می شود .

 

نظر امام صادق ( ع) در مورد وصیت نامه عهدی چه می باشد؟

روایاتی از ایشان نقل می باشد در باب ضرورت قبول وصیت نامه عهدی از طرف وصی که بیان آن در این مقاله درخور است:

محمد بن مسلم به نقل از امام صادق (ع) در تهذیب الاحکام آورده است که در صورت وصیت فردی به غیر در حالی که وصی غایب باشد، وصی حق رد وصایت را ندارد اما چنانچه وصایت در حالی بیان شود که وصی حاضر باشد و در توانایی کامل برای انجام آن باشد مختار به قبول یا رد آن است.

فضیل بن یسار در الاستبصار این گونه از امام صادق (ع) دررابطه با  وصی  نقل می کند :

ﭼﻨﺎﻧﭽـﻪ ﮐﺴﯽ را ﺑﻪ ﺳﻮی او ﺑﻔﺮﺳﺘﻨﺪ ﺗﺎ او را از وﺻﯿﺖ آﮔﺎه ﺳﺎزد، ﺣﻖ رد ندارد ، وﻟﯽ اﮔﺮ در ﺷﻬﺮ ﮐﺴﯽ دﯾﮕـﺮ ﮐـﻪ ﺑـﻪ وﺻﯿﺖ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ، وﺟﻮد دارد، او مختار به  ﻗﺒﻮل ﯾﺎ رد وصایت می باشد.

نظر امام صادق ( ع) در مورد وصیت نامه عهدی چه می باشد؟
نظر امام صادق ( ع) در مورد وصیت نامه عهدی چه می باشد؟

ﺳﻨﺪ اﯾﻦ رواﯾﺖ ﻫﻢ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ. به بیان دیگر ﻣﻨﻈـﻮر آن اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽـﻪ ﻣﻮﺻـﯽ ﭘـﺲ از ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی وﺻﯽ و ﭘﯿﺶ از رﺳﯿﺪن ﺟﻮاب ﻓﻮت ﮐﻨﺪ، ﻗﺒﻮل ﺑﺮ وﺻـﯽ واﺟـﺐ ﻣﯽﺷـﻮد و ﺣـﻖ رد ﻧﺪارد. اﻣﺎ اﮔﺮ در ﺣﺎﻟﯽ وﺻﯿﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ وﺻﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ، او ﺣﻖ رد ﯾﺎ ﻗﺒﻮل دارد، زﯾﺮا در ﺷﻬﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻏﯿﺮ از او ﺑﺮای ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ وﺻﺎﯾﺖ، ﻣﻮﺟﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻣﻨﺼﻮر ﺑﻦ ﺣﺎزم به نقل از امام صادق (ع) میگوید ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ: ﻫﺮ ﮔﺎه ﻓـﺮد ﺑـﻪ ﺑـﺮادرش ﮐـﻪ ﻏﺎﯾﺐ اﺳﺖ وﺻﯿﺖ ﮐﻨﺪ، ﺣﻖ ﻧﺪارد وﺻﯿﺘﺶ را رد ﮐﻨﺪ زﯾﺮا اﮔﺮ او ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮد و ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮﻓﺖ، ﻣﻮﺻـﯽ ﮐﺴـﯽ دﯾﮕﺮ را وﺻﯽ ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽ داد.

با دقت به روایات بالا می توان به نتیجه ی مشخصی رسید و چنین بیان کرد که :

ﻗﺒﻮل وﺻﯿﺖ در زﻣﺎن ﺣﯿﺎت ﻣﻮﺻﯽ، ﺑﺮ وﺻﯽ واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ و او ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آن را رد ﮐﻨﺪ ﺣﺘـﯽ اﮔـﺮ ﭘﯿﺶ از آن ﻗﺒﻮل ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ، و دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ، اﻓﺰون ﺑﺮ اﺻﺎﻟﺖ ﻋﺪم ضرورت ﻗﺒﻮل، رواﯾﺎت ﻣﺴﺘﻔﯿﻀـﯽ ﺑـﻮد ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﮔﺬﺷﺖ.

– ﻣﻨﻈﻮر از ﻏﯿﺒﺖ و ﺣﻀﻮر در اﯾﻦ رواﯾﺎت، ﮐﻨﺎﯾﻪ از رﺳﯿﺪن ﺧﺒﺮ رد در زﻣﺎن ﺣﯿﺎت، ﺑﻪ ﻣﻮﺻﯽ اﺳـﺖ زیرا این مطلب بیانگر این امر مهم است که صرفا رسیدن خبر در قبول یا رد وصایت مهم است نه حضور شخص. علاوه بر نقل منصور بن حازم اصحاب امام رضا (ع) نیز بر روایات ایشان تایید نموده اند.

– سوال پیش آمده در رابطه با مطالب نقل شده از امام صادق (ع) این است که آیا علاوه بر رسیدن خبر رد به موصی ، جایگزینی وصی دیگری جایز می باشد؟ در پاسخ باید به این سوال باید گفت که تنها خبر رسیدن رد کافی نیست زﯾـﺮا اﮔـﺮ ﻣﻮﺻـﯽ اﻣﮑـﺎن ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﺮدن ﻓﺮد دﯾﮕﺮی را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺒﺮ رد ﺑﻪ ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳـﺖ . صاحب جواهر در باب این امر به نقل از امام صادق (ع) که این گونه می فرمایند : ” لو کان شاهدا فابی. . . ” .

شما در حال مطالعه مقاله نمونه وصیت نامه عهدی هستید

نظر علامه و فقها در رابطه با رد وصیت از جانب وصی چیست؟

عدم قبول وصی در مواجه با موضوع وصیت نامه عهدی پس از بررسی نظرات و رد برخی از دیدگاه ها ﻧﻈﺮ ﻋﻼﻣﻪ ﺣﻠﯽ را ﺑﺎ اﻧﺪﮐﯽ ﺗﻔﺎوت ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ : ﻣﻮﺻﯽ ﺷﺮعا و ﻗﺎﻧﻮنا  باید قبل از فوت خود  شخص وصی را از موضوع وصیت خود آگاه سازد  و پذیرش یا عدم پذیرش را به انتخاب وصی قرار دهد ، در اﯾـﻦ ﺻﻮرت ﻧﻪ در ﺣﻖ وﺻﯽ و ﻧﻪ در ﺣﻖ ﻣﻮﺻﯽ ﺳﺘﻤﯽ وارد ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

همچنین برخی  محقق و شهید ( محقق حلی و شهید ثانی) سعی بر آن نموده اند که ماهیت مشخصی را برای وصیت بیان کنند و تعریف یکسانی را در تمامی مکتوبات اراِه دهند اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﺄﻣﻞ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ با دو شکل و تعریف متفاوت و جدا از هم رو برو هستیم و تنها وجه تشابه آنها در نام گذاری ، تسمیه و برخی صفات بیان شده می باشد.

نظر علامه و فقها در رابطه با رد وصیت از جانب وصی چیست؟
نظر علامه و فقها در رابطه با رد وصیت از جانب وصی چیست؟

شهید ثانی در کتب دیگر خود در این رابطه ، برای اقسام وصیت نوشته های خاص را بیان نموده که این موضوع از اهمیت ویژه ای برخوردار است. اهمیت آن از آن جهت می باشد که در شناسایی ماهیت اصلی وصیت نامه عهدی بسیار موثر می باشد.

در توضیح این که فقیهان در ایقاع یا عقد بودن “وصایت” با هم اختلاف نظر دارند، در صورتی که ماهیت وصایت را منحاز بدانیم مسئله ای پیش نمی آید. لازم به ذکر است که در صورت اینکه وصیت نامه عهدی را شعبه ای از وصیت

بدانند (به استناد به مکتوبات محقق حلی در کتاب المختصر النافع که وصیت تملیکی و وصیت نامه عهدی را با یک تعریف عنوان نموده است) با  ﻣﺤﺬور ﺗﻐﺎﯾﺮ ﻣﺎﻫﻮی در اﻓﺮاد ﯾﮏ ﻣﺎﻫﯿﺖ، رو برو خواهیم بود.

 

وصی باید چه شرایطی را دارا باشد؟

در تمامی اوامر حقوقی برای انجام هر کاری شرایط خاصی وجود دارد. در وصیت نامه عهدی نیز برای فردی که قرار است عنوان وصی به او نسبت داده شود شرایط ذیل برقرار می باشد:

وصی باید چه شرایطی را دارا باشد؟
وصی باید چه شرایطی را دارا باشد؟

-باید عاقل و بالغ باشد. ( برای دختران 9 سال و برای پسران 15 سال قمری باید تمام شده باشد)

– وصی باید رشید باشد. به معنی تفکر سالم در انجام امور کاری می باشد. یعنی در معاملات و اموراتش مورد قبول افراد عاقل و بالغ باشد. به بیان دیگر رشید به معنای فردی که از لحاظ عقلی از سلامت کامل برخوردار باشد.

فرد صغیر

-صغیر نباشد. اما در رابطه با فرد صغیر قانون مدنی تبصره ای قائل شده است . به این صورت که فرد صغیر را همراه با یک فرد بالغ و رشید به عنوان وصی انتخاب کرد و مسئولیت های محول شده بر عهده فرد کبیر باشد. در وصیت نامه عهدی  حکم وصی بودن تا زمانی که شخص صغیر به سن بلوغ و تکامل برسد تنها بر عهده  فرد کبیر می باشد و بعد از آن این وظیفه به هردوی آن ها محول میشود و هردو موظف به انجام وصیت می باشند.

به بیان دیگر تا زمانی که صغیر کبیر شود به این معناست که موصی تنها یک وصی دارد . اما باید در نظر داشت که صغیر بعد از بالغ شدن حق هیچگونه اعتراض به امور انجام شده توسط شخص کبیر ندارد زیرا موصی این حق را از زمانی خاص به بعد به او داده است و تنها زمانی حق اعتراض بر وی وارد می باشد

که وصی کبیر در زمانی که به تنهایی وصایت را بر عهده دارد باعث تلف کردن یا زیان رساندن شود در این صورت وصی صغیر بعد از سن بلوغ می تواند در رابطه با اموال خسارت دیده و یا امورات کبیر که باعث زیان شده اند حق اقامه ی دعوا در داد گاه را دارد زیرا موظف به انجام اموری در زمان کبر میباشد و حق مداخله در امور انجام شده را نیز دارد .

شما در حال مطالعه مقاله نمونه وصیت نامه عهدی هستید

مثال

به عنوان مثال اگر شخصی بخشی از اموال خود ( مثلا پنج باب مغازه ) را به دو فرد صغیر و کبیر وصیت کند ( مابقی سهم الاری بین وراث تقسیم شود ) و آن دو را وصی خود قرار دهد که مبلغ اجاره صرف امور عام المنفعه شود

اما پس از چند سال از فوت موصی ( قبل از کبیر شدن صغیر) شخص کبیر اموال مربوطه را بدون هیچگونه ضرر و  زیان فروخته و تبدیل به املاکی دیگر بنماید و یا آن را به نام خود ثبت نماید ، صغیر پس از کبیر شدن حق اعتراض به عمل انجام شده توسط کبیر را در دادگاه دارد زیرا این امورات خارج از حیطه ی اختیازات وصی کبیر بوده است .

– مجنون یا سیفه نباشد. ( سفیه به اشخاصی گفته می شود که قادر به تشخیص ضرر و منفعت خود در امور مالی و سایر امورات نمی باشند . همچنین مجنون  به افرادی نسبت داده می شوند که دارای اختلالات روانی می باشند ) .

مثال
مثال

در وصیت نامه عهدی انتخاب  شخص مجنون یا سفیه به عنوان وصی تنها زمانی  امکان پذیر است که این وصایت همراه با شخصی عاقل یا رشید باشد و همانند حکم همراه بودن کبیر و صغیر عمل می شود تا زمانی که مجنون عاقل و سفیه رشید شود مسئولیت با عاقل و رشید می باشد و بعد از آن امور وصیت شده بر عهده ی هر دوی آنها می باشد.

-وصی قرار دادن کافر بر مسلمان باطل می باشد. در توضیح این مورد باید گفت که برخی فقها بر این اعتقادند که دروصیت نامه عهدی وصیت بر مسلمانان باید برعهده وصی مسلمان باشد.

حال سوالی که پیش می آید، آیا وصی قرار دادن کافر بر مسلمان ممنوعیت دارد یا بر شروط و شروطی این امکان پذیرا می باشد؟ برای اینکه عدم ممنوعیت وصی بودن کافر بر مسلمان روشن شود باید ثابت شود که قصد از رکون و سبیلی که در قرآن مورد نهی قرار گرفته است ، وصایت نیست.

دوم اینکه باید عدم ولایت  در همه ی امور وصیت نامه عهدی ثابت شود زیرا ولایت بر برخی امورات در دین اسلام جایز و روا نیست و وصی بودن کافر را نقض می کند.

سوم اینکه شرط عرضی و طریقی بر وصایت برخی امور در اسلام ثابت شود نه شرط واقعی ، زیرا در صورتی که شواهد بر واقعی شروط اسلام باشد وصایت کافر جایز نمیباشد. اما در صورتی که شرط واقعی باشد ، باید امکان عدالت اصطلاحی در صحت وصایت کافر باشد وگرنه وصی بودن کافر جایز نمی باشد.

امانتداری

در واقع جواز وصایت کافر در دین اسلام شرط امانتداری وی می باشد. با توجه به توضیحات بیان شده مشخص است که هرچند در تمامی وصایت اسلام عدم وصایت کافر بر مسلمان شرط شده است اما در برخی موارد شرط واقعی، جواز آن نیست و شرط اسلام در وصایت و صحت آن متفاوت می باشد.

زیرا بر اساس استدلال آیات ولایت کافر بر مسلمان حرام است. اما در مواردی که وصایت نه شامل ولایت و نه مشتمل بر رکون وسبیل بر مسلمان و صرفا جنبه ی وکالت دارد و از آنجا که کافر اهل امانت داری می باشد پس آن را اجیر قرار می دهند. زیرا اسلم شرط طریقی است و وصی قرار دادن کافر جایز می باشد به ویژه اگر در هنگام وصیت فرد مسلمان جهت وصی قرار دادن پیدا نشود.

-عدالت شرط وصایت نیست. آنچه شرط لازم در صحت و درستی وصیت می باشد صحیح عمل کردن وصی در انجام امور وصایت می باشد پس عدالت وصی در وصیت نامه ی عهدی تاثیر مستقیم ندارد زیرا در قانون مدنی ماده ای مبنی بر عدالت وصی وجود ندارد.

( لازم به ذکر است که در این باره بین فقها اختلاف نظر وجود دارد و برخی عدالت را شرط صحت و درستی وصیت نامه عهدی می دانند) در پایان موصی علاوه بر موارد گفته شده میتواند شروط لازم مد نظر خود برای وصی را در وصیت نامه عهدی ذکر نماید .

نکته ی قابل توجه در این باره دارا بودن شروط ذکر شده در وصیت نامه ی عهدی می باشد و در صورتی که صفت خاصی توسط موصی در وصیت نامه بیان شود و بعد از فوت او وصی فاقد صفت ذکر شده شود وصیت از او عزل شده و از مقام وصی برکنار می شود.

شما در حال مطالعه مقاله نمونه وصیت نامه عهدی هستید

چه زمانی وظایف وصی آغاز می شود؟

تمامی مطالب و شرایط عنوان شده زمانی لازم الاجرا می باشد که فرد موصی در قید حیات نباشد. در رابطه با شرایط ذکر شده وصی ، توسط موصی باید گفت که در صورتی که وصی صفات ذکر شده را دارا نباشد و بعد از فوت موصی آن صفات را کسب کند وصیت نامه عهدی صحیح و درست می باشد

و وصی باید امور محوله را با نهایت درستی انجام دهد .همچنین وصی باید طبق وصیت نامه عهدی تمامی امور را در زمان مشخص شده انجام دهد ( منظور از عدم رعایت  ماده وصیت نامه، خیانت در امور محوله می باشد غیر از آن  وصی در صورت رفتار غیر عمد و اشتباه  وصایت از وی برداشته نمی شود

چه زمانی وظایف وصی آغاز می شود؟
چه زمانی وظایف وصی آغاز می شود؟

و همچنان مسئول باقی می ماند) در غیر این صورت از طرف وصایت عزل شده و برکنار می شود. چنانچه وصی از وصایت خود عزل گردد حاکم ( دادگاهی که به منظور رسیدگی به امور وصیت نامه عهدی مورد تایید صلاحیت واقع شده) وظیفه ی انتخاب وصی دیگری را بر عهده دارد.

در صورتی که وصی بعد از مرگ موصی بیمار یا مجنون شود و به طور موقت توانایی رسیدگی به امور وصیت نامه عهدی را نداشته باشد از سمت خود عزل نمیشود بلکه به صورت موقت از جایگاه خود کنار گذاشته میشود و جایگزین او که به نام امین مشهور می باشد توسظ دادگاه انتخاب می شود  تا به صورت موقت و تا زمان بهبود وصی اصلی امور مربوط به وصایت را انجام دهد تا زمانی که وصی اول سلامتی خود را باز پس گیرد.

آیا وصیت نامه عهدی نمونه های مختلفی دارد؟

همانطور که گفته شد وصیت نامه عهدی خود زیر مجموعه ای از وصیت نامه ها می باشد که با استناد به آن ممکن است اموری را بر افراد خاص محول کنند. تفاوت انواع وصیت نامه عهدی به انتخاب وصی باز میگردد. نوشته ذیل نمونه ای از وصیت نامه عهدی برای همسر می باشد.

آیا وصیت نامه عهدی نمونه های مختلفی دارد؟
آیا وصیت نامه عهدی نمونه های مختلفی دارد؟

” با سپاس و ستایش خدای بزرگ و متعال و درود فراوان بر پیامبر راستین اسلام و خاتم نبوت (ص) و بر حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام و یازده فرزند بزرگوار و با اقرار به تمام ما جاء به النبی صلی الله علیه و آله و سلم به موجب این وصیت همسرم بانو :

فرزند را وصی خود قرار داده که پس از درگذشت اینجانب و تغسیل و تجهیز و تکفین و تدفین پیکره ام در یکی از گورستان ها وفق شئون و اعتبار خانوادگی و برگزاری نماز لیله الدفن و مراسم روز فوت و سوم و هفتم و چهلم و اولین سالگرد وفات نسبت به تصفیه واجبات مالی و تادیه دیون ثابته احتمالی اینجانب امر تصفیه ماترک را عهده دار گردد با قید اینکه ثلث دارایی اینجانب اعم از اموال منقول و غیر منقول در مالکیت همسرم که در عین حال وصی اینجانب است اینجانب است استقرار یابد و هیچ یک از ورثه را حق ادعا و اعتراض بر آن نبوده و ثلث ما ترک متعلق به همسر موصوفه ام خواهد بود و سپس مابقی ما ترک کما فرض الله بین ورثه تقسیم گردد.

شما در حال مطالعه مقاله نمونه وصیت نامه عهدی هستید

متن وصیت نامه ی عهدی به چه شکل باید باشد؟

در ذیل نمونه دیگری از وصیت نامه ی عهدی را ملاحضه می کنید:

” بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و اله الطيبين الطاهرين
حاضر گرديد و دركمـال صحت و سلامت عقل و ادراك پس از اقرار به وحدانيت حضرت احديت جل شانه ونبوت انبياء عظام وخاتميت نبوت نبـی اكرم حضرت محمد بن عبدالله صلی الله عليه واله ومقام عصمت و طهارت انـوارطيبه طاهره چهارده گانه سلام الله عليهم اجمعين

متن وصیت نامه ی عهدی به چه شکل باید باشد؟
متن وصیت نامه ی عهدی به چه شکل باید باشد؟

و امامت حضرت مولی الموالی علی بن ابی طالب و يازده فرزندش عليهم التحيه و الثناء و اعتقاد ماجاء به النبی (ص‌) وكليه عقائد اسلاميه اصولا و فروعا وصی شرعی وقانونی خود قرار داد دونفرازفرزندانش را بنام های : كه پيوسته خـدای متعال را نـاظر اعمال خويش بدانند و پس از فوت موصيه تخلف و مسـامحه ننمايد و امور ذيل را به انجام برسانند:

الف : تجهيز و تغسيل وتكفين و تدفين مطابق باشئونات خانوادگی درقطعه پيش خريد در. . . .
ب : استيجار سال صوم وصلاه بنيابت موصيه واجرت آن مطابق روز
ج : نماز ليله الدفن بهرميزان اجرت كه صلاح بدانند و مراسم ايام فوت (سوم و هفتم وچهلم و اولين سالگرد ) را وفق اعتبار وشئون خانوادگي بجا آورند .
د : نيابتا يكي از اوصياء به مكه مكرمه ومدينه منوره مشرف گردد .
ﻫ : كليه اثاث البيت رابين خود تقسيم يا به فقرا تمليك نمايند .”

شما در حال مطالعه مقاله نمونه وصیت نامه عهدی هستید

نتیجه گیری: 

اﯾﺠﺎد ﺗﻌﻬﺪ و اﻟﺰام ﺑﺮای وﺻﯽ ﺑﺪون ﻗﺒﻮل وی ﺧﻼف ﻗﻮاﻋﺪ و اﺻﻮل اوﻟﯿﻪ ﻓﻘﻬﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎ اﺻﻞ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﺮ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ و آزادی اراده وﺻﯽ منافات دارد و راه ﺣﻠﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪ ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﺻـﻮرت ﮐـﻪ اﻓـﺮادی ﮐـﻪ وﺻﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ آﮔﺎه ﻧﻤﻮدن وﺻﯽ از امور محوله در وصیت نامه عهدی ﺑﺎﺷﻨﺪ و وﺻﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻮﻇـﻒ ﺑـﻪ اﻋـﻼم ﭘﺎﺳـﺦ در ﻣﺪت ﻣﻌﯿﻦ و ﻣﺤﺪودی ﺑﺎﺷﺪ و ﻋﺪم ﺟﻮاب در اﯾﻦ ﻣﺪت ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺟﻮاب ﻣﺜﺒﺖ وی ﺗﻠﻘـﯽ ﺷـﻮد.

نتیجه گیری:
نتیجه گیری:

در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﮔﺮ ﻣﻮﺻﯽ اﻣﺮ وﺻﺎﯾﺖ را ﺑﻪ اﻃﻼع وﺻﯽ ﻧﺮﺳﺎﻧﺪ، وﺻﯽ ﭘﺲ از ﻣﺮگ ﺣﻖ رد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷـﺖ. ﻣﻮﺻﯽ ﻗﺒﻞ از ﻓﻮﺗﺶ ﺑﺎ آﮔﺎﻫﯽ از اﯾﻦ اﻣﺮ قطعا ﻧﻈﺮ وﺻﯽ را ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ اﻃﻤﯿﻨـﺎن ﺣﺎﺻـﻞ ﮐﻨـﺪ ﭘـﺲ از ﻓﻮﺗﺶ وﺻﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ دل ﺧﻮاه او اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ وﺻﯽ ﻧﯿـﺰ ﺳـﺘﻤﯽ ﻧﺨﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ ﮐـﻪ اراده و اﺧﺘﯿﺎر از وی ﺳﻠﺐ ﺷﻮد. ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﻌﺎرض دو ﻗﺎﻋﺪه ﻻﺿﺮر از ﺑﯿﻦ ﻣـﯽ رود و وﺻـﺎﯾﺖ ﻧﯿـﺰ ﺑﻼﺗﮑﻠﯿـﻒ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ.

در پایان لازم است از همراهی کاربران عزیز کمال تشکر را داشته باشیم. امید است که پاسخگو سوالات پیش آمده بوده باشیم.

در این زمینه نیازمند مشاوره هستید؟

نام و شماره تماس خود را وارد کنید تا کارشناسان ما با شما تماس بگیرند:

  نام شما

  شماره تماس شما

  دیدگاهتان را بنویسید

  • 09121304085
  • Afshinzima32501@gmail.com
  • فرشته،خیابان خیام،نبش قرنی،، خیابان سپهبد قرنی
  • روش های همکاری با ما
  • قوانین و مقررات
  • پرونده های جنجالی

  گروه وکلای راهیان عدالت آماده ارایه انواع خدمات مشاوره و قبول وکالت در تمامی حوزه ها می باشد. 

  ما با سابقه درخشان در این حوزه فعالیت میکنیم و معتقدیم حق گرفتنیست!

  مشاوره سریع حقوقی و وام